Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU) utlyser stipend høsten 2022

Stipendmidler for inntil 6 måneder kan søkes av leger i allmenn- og samfunnsmedisin som vil gjennomføre et forskningsprosjekt med klar tilknytning til primærhelsetjenesten eller som vil utforme undervisningsbidrag i allmenn- eller samfunnsmedisin.
AFU
Illustrasjon: Colourbox

Stipendet omfatter per stipendmåned: kr 60.000 i lønnsmidler. Dessuten inntil kr 2.500 i driftsmidler og inntil kr 4.000 i reisemidler til en reise til veilederens institutt. Drifts- og reiseutgifter må legitimeres.

Stipendiatene forventes å være tilknyttet en universitets- eller forskningsenhet i allmenn- og samfunnsmedisin ved en veileder. Ved tildeling følges Allmennmedisinsk forskningsutvalgs statutter, som sier følgende:

Stipend skal gis til prosjekter med en klar tilknytning til oppgaver innen primærhelsetjenesten. Støtten kan gis til forsknings-, undervisnings- og fagutviklingsprosjekter. Den skal gi søkeren mulighet å ta fri fra primærmedisinsk praksis for å arbeide med prosjektet i maksimalt seks måneder, eventuelt delt på flere perioder. Ved tildelingen legges det vekt på at:

1. Søker er uten tidligere forskningserfaring

2. Prosjektet har høy allmenn- og samfunnsmedisinsk relevans

3. Prosjektideen er original

4. Prosjektet kan gjennomføres innen rammene for tildelt tid

5. Prosjekt har ikke fått eller kan ikke antas å få annen finansiering

Hvis årets kvote ikke brukes opp av søkere fra primærhelsetjenesten, blir også annet helse-personell med interesse for eller tilknytning til primærhelsetjenesten vurdert. Allmennmedisinsk forskningsutvalg foretar tildeling av stipendene etter innstilling fra de respektive institutter.

Stipendiater oppfordres til å framføre sine prosjekter på forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, under Nidaroskongressen eller i andre faglige fora. Forskning teller i etterutdanningen i allmenn- og samfunnsmedisin jfr. spesialistreglene. Et søknadsskjema er tilgjengelig via

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/Styrets-arbeid/underutvalg/Forskningsutvalget/elektronisk-soknadsskjema-til-afu-stipend/

Ytterlige informasjon gis ved sekretariatet og de allmennmedisinske instituttene. Søknaden på inntil 6 sider (protokoll m/referanser 4 sider, søkerens CV 1 side, veiledererklæring 1 side) sendes elektronisk i pdf-format via foranstående portal innen 15. mars, 2022.

Allmennmedisinsk forskningsutvalg
v/ Tove Rutle
Tlf: 90 78 46 32
E-postadresse: rmrtove@online.no

Søknader som er sendt etter søknadsfristen blir ikke tatt i betraktning.