Norsk forening for allmennmedisin

2022

Allmennmedisinsk forskningsutvalg utlyser 3 ekstrastipender

Allmennmedisinsk forskningsutvalg, et underutvalg i Norsk forening for allmennmedisin, har som mandat å forvalte og tildele stipendmidler fra Den norske legeforeningens Fond II til allmenn- og samfunnsmedisinsk forskning, undervisning og fagutvikling. Mandatet omfatter å utfordre kolleger i førstelinjen til å undersøke forhold som ikke er blitt tematisert av de enkelte søkere, men som likevel har høy faglig relevans og bør undersøkes. Det lyses da ut ekstrastipender.
17. juni 2022
Illustration of medical research with red background, Colourbox
Illustrasjon: Colourbox

Allmennmedisinsk forskningsutvalg utlyser nå tre slike ekstrastipender for leger som arbeider i allmenn- og samfunnsmedisinske stillinger i primærhelsetjenesten, hvert av dem med lønnsmidler for seks måneder, knyttet til disse utfordringer i helsetjenesten:

 

Primærhelsetjenester til flyktninger

Er primærhelsetjenesten tilstrekkelig forberedt og organisert for en akutt, sterk tilstrømning av flyktninger, tilsvarende den vi opplevde i 2015 og som vi kan vente oss på grunn av krigen i Ukraina? Hvordan bygger ulike kommuner opp sine helsetjenester til flyktninger og, hvis nødvendig, øker kapasiteten på kort varsel? Hva er de største utfordringene og hva er mulige suksessfaktorer – både på kort og på lang sikt – for å få til et godt helsetilbud til dem som kommer? Hvordan oppleves overgangen fra den akutte situasjonen der det ofte opprettes ad hoc mottaksapparater til innlemming i den ordinære helsetjenesten – av både pasienter, behandlere og helseadministratorer? Er de første flyktningene helsemessig «representative» for dem som kommer senere? Endres deres helsebehov når flyktningene har vært en stund i Norge? Hvordan ivaretas den faglige kompetansen på migrasjonshelsefeltet mellom slike «bølger» av flyktninger eller asylsøkere?

 

Kriseberedskap i primærhelsetjenesten

Kan kommunene bygge opp en felles beredskap for å håndtere stadig tilbakevendende kriser, enten det er en pandemi, en strøm med flyktninger, et jordskred, en flom eller en storbrann som berører og skader mange innbyggere samtidig? Hvordan organiserer ulike kommuner seg med slike situasjoner for øye? Hvordan møter fastlegene mennesker som har gjennomgått kriser av ulik art eller er blitt påført traumer på ulik måte, særlig hvis disse personene ikke kan norsk og trenger tolk, samtidig med at førstelinjen i det norske helsesystemet er kritisk underbemannet? Håndteres slike forhold forskjellig mellom kommunene – by og land, små og store kommuner? Hvordan er kompetansen når det gjelder kulturelle eller sosioøkonomiske forskjeller? Er rasisme en utfordring? Hvordan foregår samarbeidet mellom etatene under slike kriser med tanke på helseinformasjon?

 

Fastlegekrise

Hvilke konsekvenser har krisen i fastlegeordningen for den enkelte pasient som står uten en fast lege? Hvordan håndterer disse pasientene sine helseproblemer og hvordan forholder de seg til helsevesenet? Forverres eksisterende helseproblemer av at regelmessig oppfølging uteblir? Skaper fraværet av en fast lege ytterlige helseproblemer?

 

Allmennmedisinsk forskningsutvalg utfordrer leger i førstelinjen til å formulere søknader med utgangspunkt i disse emner og spørsmål under veiledning av kolleger som er ansatt ved et av de fire allmenn- og samfunnsmedisinske instituttene i Norge. Resultatene av undersøkelsene bør publiseres i form av rapporter eller artikler i norske eller internasjonale fagtidsskrifter.

 

Forskning i allmennmedisin teller i etterutdanningen, jf. spesialistreglene.

Søknad og spørsmål rettes til NFA via denne hjemmesiden.

Søknader med prosjektbeskrivelsen (maks. 4 sider), søkerens CV (1 side) og bekreftelsen av veiledertilknytning til et allmennmedisinsk forskningsmiljø (1 side) sendes samlet og i pdf-format til NFAs sekretariat i Legenes Hus innen 15. september 2022.