Norsk forening for arbeidsmedisin

2020

Norske bedriftsleger ønskes som deltakere i en europeisk undersøkelse om arbeidsrelaterte sykdommer

European Occupational Physicians Network Survey (EOPNS) er et europeisk nettverk dannet av arbeidsmedisinere som blant annet jobber ved bedriftshelsetjenester på tvers av Europa. Målet med nettverket er blant annet å etablere et europeisk overvåkingssystem basert på informasjon fra arbeidstakere som er i kontakt med sin bedriftslege. Nettverket ønsker at bedriftsleger i Norge kan bidra til dette unike europeiske samarbeidet innen arbeidsmedisin.
3. september 2020

European Occupational Physicians Network Survey (EOPNS) on work-related diseases

EOPNS er et europeisk nettverk dannet av arbeidsmedisinere som blant annet jobber ved bedriftshelsetjenester på tvers av Europa. Det er ledet av Lode Godderis, professor i arbeidsmedisin ved det Katolske Universitet i Leuven, og inkluderer per i dag ti europeiske land.

Målet med dette nettverket er å etablere et europeisk overvåkingssystem basert på informasjon fra arbeidstakere som er i kontakt med sin bedriftslege. Det vil si at bedriftslegen er inngangen til informasjonshenting fra arbeidstakeren. Nettverket har allerede satt i gang en forskningsstudie om arbeidsrelaterte sykdommer hvor de skal samle data om eksponering og helse i arbeidssammenheng. Et annet mål med dette nettverket er at det kan brukes til å på kort varsel samle informasjon på dagsaktuelle temaer som for eks. koronavirus og arbeidsmiljøtiltak.

Nettverket ønsker at bedriftsleger i Norge kan bidra til dette unike europeiske samarbeidet innen arbeidsmedisin. EOPNS ønsker ca. 50 bedriftsleger fra Norge som kan tenke seg å bli med i nettverket. Oppgaven for bedriftslegen blir å bistå med å administrere et digitalt spørreskjema på norsk til ca. 50-100 arbeidstakere (pasienter) to ganger i løpet av et år. Det vil ta ca. 10 minutter å gjennomføre spørreundersøkelsen på et nettbrett eller datamaskin.

Arbeidstakere som blir med på spørreundersøkelsen velges ut basert på kriteria som kan være så enkelt som for eks. hver 5. arbeidstaker som dere undersøker eller en annen utvalgsmetodikk som kan passe deres bedriftshelsetjeneste. Utvalgskriteria kan nok diskuteres og tilpasses med forskningsleder (Lode Godderis).

Spørsmålene kan gjelde dagsaktuelle problemstillinger, som for eks. bruk av personlig verneutstyr og covid-19. Etter at de innsamlede dataene er analysert, skal forskerne dele de nasjonale resultatene med deltakende bedriftsleger, slik at de kan sammenligne sine resultater med resultater fra ti andre europeiske land. Dette er også en gylden anledning til å bli med i et internasjonalt fagnettverk av arbeidsmedisinere, noe som ellers er en sjelden begivenhet i faget vårt.

Deltakelsen er frivillig, og i første omgang ønsker styrene i Namf/NFAM å høre om dette er noe som bedriftsleger ønsker å bidra i. NFAM vil tildele et visst antall poeng til obligatorisk etterutdanning for spesialiteten arbeidsmedisin, som et insitament for deltakelsen i prosjektet.

Hvis dere er interessert i å delta i en slik undersøkelse, ta kontakt med: yogindra.samant@arbeidstilsynet.no

Ytterligere Informasjon om prosjektet kan hentes direkte fra Lode Godderis lode.godderis@kuleuven.be

Under finner dere en oversikt over deltakende forskningsinstitusjoner som koordinerer dette arbeidet i ti forskjellige EU-land, samt antall leger og arbeidstakere som deltar i hvert av landene.

Vedlegg.pdf