Legeforeningen har innspill til Ekspertgruppen for BHT

Regjeringen oppnevnte 10.2.2017 en ekspertgruppe for å utrede alternative modeller for bedriftshelsetjenesten (BHT).
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-gjennomga-bedriftshelsetjenesteordningen/id2538419/

Som et ledd i ekspertgruppens arbeid ble Legeforeningen og profesjonsforeningene i BHT invitert til å møte gruppen 24. mai. Møtene fant sted i Arbeids- og sosialdepartementet. Det var ett møte med Legeforeningen, der generalsekretær Geir Riise, leder av Oslo Legeforening Kristin H. Hovland og sekretariatsleder i NAMF Espen Slettmyr stilte. Legeforeningens synspunkter ble oppsummert i vedlagte notat. I det andre møtet stilte representanter for følgende profesjonsforeninger i BHT: Landsgruppe av bedriftssykepleiere (Norsk Sykepleierforbund), Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Yrkeshygienisk Forening, Ergoterapeutene og Norsk Arbeidsmedisinsk Forening. NAMF stilte med leder Knut Skyberg og sekretariatsleder Espen Slettmyr. Profesjonsforeningene sendte etter møtet inn et felles notat til ekspertgruppen, som også er vedlagt. For øvrig har vi også spilt inn våre synspunkter via Akademikerne, som var invitert til et annet møte. Det blir også holdt et åpent høringsmøte 15.6.