Norsk forening for arbeidsmedisin

Før 2018

Kontorlandskap og fleksikontorer

12. september 2017
Arbeidsmedisiner Jan Vilhelm Bakke og arbeidspsykolog Knut Inge Fostervold har skrevet en oversiktsartikkel om dette temaet. Artikkelene er nylig publisert i et temanummner i "Helserådet".

Vår-konferansen 2018

22. august 2017
Vårkonferansen 2018 arrangeres på Soria Moria 25. - 26. april. Programmet (se vedlegg) vil være av interesse for mange, med mange spennende områder og foredragsholdere. Meld deg på Vårkonferansen nå - vi ønsker nettopp deg som leser dette hjertelig velkommen!

Legeforeningen har innspill til Ekspertgruppen for BHT

09. juni 2017
Regjeringen oppnevnte 10.2.2017 en ekspertgruppe for å utrede alternative modeller for bedriftshelsetjenesten (BHT). https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-gjennomga-bedriftshelsetjenesteordningen/id2538419/

Husk å melde arbeidsrelatert sykdom eller skade - nytt skjema

01. mars 2017
Arbeidstilsynet har oppdatert skjema Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade (154b/c) som brukes ved melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade til Arbeidstilsynet. Det nye skjemaet presiserer nødvendigheten av å kreve pasientens samtykke for å kunne melde arbeidsrelatert skade til Arbeidstilsynet.

Regjeringen vil vurdere BHT - nedsetter ekspertgruppe

15. februar 2017
Departementet legger til grunn at det fortsatt bør stilles krav om at virksomheter må innhente råd og bistand til HMS-arbeidet når risikoforholdene tilsier det. Ekspertgruppen skal vurdere hvordan en slik ordning i fremtiden kan utformes på en treffsikker måte, og skissere og vurdere ulike modeller som alternativ til dagens bedriftshelsetjenesteordning. Les mer om dette på regjeringen.no

Ny sekretariatsleder i NAMF

15. februar 2017
Espen Slettmyr tiltrer som ny sekretariatsleder for NAMF fra 1.3.17, fordi nåværende sekretariatsleder Synne B, Staalen slutter i Legeforeningen.

Sintef evaluerer BHT

23. september 2016
SINTEF har evalert bedrifstshelsetjenesten i Norge - en BHT i endring Evalueringsrapporten foreligger nå og noen av hovedpunktene finner du her. http://www.sintef.no/prosjekter/evaluering-av-bedriftshelsetjenesten/ Hvis du er interessert i å lese hele rapporten (164 sider) finner du den i høyre marg! Dette er et viktig dokument for arbeidsmedisinere framover - les og diskuter!

Ny sekretariatsleder i NAMF

05. juli 2016
Synne Bjørvik Staalen er ny sekretariatsleder for NAMF fra 1.6.16

Legeforeningen om IA-avtalen

17. juni 2016
Partene i IA-avtalen gjennomfører en underveisvurdering av IA-avtalen. Akademikernes medlemsforeninger er blitt bedt om å komme med sine synspunkter.

Side 1 av 4