Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Stipender

Statutter for stipend og priser

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi.

Stipendkomitéen for Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM)

1.  Oppnevning og mandat for komitéen

NFIM og NFMM har fra 2008 en felles stipendkomité bestående av fire medlemmer. Hver forening velger to medlemmer samt en varamedlem for en periode på fire år. Medlemmer kan gjenvelges én gang for en samlet funksjonsperiode på 8 år. Eventuell periode som varamedlem regnes ikke med i funksjonsperioden. Komitéen velger leder for to år av gangen, og ledervervet skal alternere mellom representanter for de to foreningene. Stipendkomitéen har ansvar for utlysning, vurdering og tildeling av stipender i regi av NFIM og NFMM i samsvar med statuttene for det enkelte stipend.


2. Retningslinjer for utlysning og tildeling av stipender

Stipendkomitéen skal hvert år innen 1. mars bekjentgjøre de to foreningenes stipender i egnede medier så som pest-POSTEN og foreningenes hjemmesider. I utlysningen kan man henvise til detaljerte statutter og søknadsskjema. Alle søknader med eventuelle vedlegg sendes inn til leder av Stipendkomiteen innen søknadsfristen 15. april, fortrinnsvis i elektronisk format. Curriculum vitae, prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, metodebeskrivelse og finansieringsplan vedlegges der det er relevant. Leder i komitéen har ansvar for å distribuere materialet til de øvrige medlemmene og organisere gjennomgang og tildeling i henhold til statuttene for de enkelte stipender innen rimelig tid. Beslutningen om stipender som tildeles medlemmer av kun én forening, skal avgjøres av komitémedlemmer fra denne foreningen. Dersom man i slike tilfeller er uenige om tildelingen, avgjøres saken av vararepresentanten fra den aktuelle forening. Tildeling av æresprisen og stipendene finner sted på Vårmøtet for NFIM/ NFMM og navnene kunngjøres i pest-POSTEN.

 

3. Statutter for NFMMs og NFIMs reise- og hospiteringsstipend

a) Felles statutter for NFMM/NFIM

Styrene i NFMM og NFIM vil årlig budsjettere rammer for reise- og hospiteringsstipender i de respektive foreninger. Stipendkomitéen vil ut fra vurdering av mottatte søknader fordele stipendmidlene innenfor foreningenes rammer.


b) Statutter for vårmøtestipend for leger i utdanningsstillinger

Leger i utdanningsstilling som er hovedmedlemmer av NFIM eller NFMM, kan tildeles inntil kr 5 000 som reisestøtte for deltagelse på Vårmøtet fra respektive foreninger. Mottakere av reisestøtte skal sende inn en bekreftelse på møtedeltakelse i form av kursbevis e.l. til leder av stipendkomitéen. Reiseregnskap inkludert originalbilag svarende til stipendbeløpet skal oversendes respektive forenings kasserer som inkluderer det i foreningens regnskap.

 

c) Statutter for NFIMs reise- og hospiteringsstipend Stipendet kan tildeles hovedmedlemmer av Norsk forening for infeksjonsmedisin. Stipendet tildeles ut fra følgende statutter: Spesialister og leger i spesialisering kan tildeles inntil kr 30 000 for å dekke utgifter til reise og opphold ved hospitering i faglig relevante forskningsinstitusjoner, organisasjoner eller fagmiljøer. Stipendet kan ikke anvendes i forbindelse med alminnelig deltakelse på faglige møter og kongresser. Søker skal gjøre rede for formålet med hospiteringsoppholdet og faglige kontaktpersoner under oppholdet. Mottakere av reise- og hospiteringsstipend skal sende inn en kort rapport til leder av stipendkomitéen etter avsluttet reise, og rapporten publiseres i pestPOSTEN, evt. på foreningens hjemmesider. Reiseregnskap, inkludert originalbilag svarende til stipendbeløpet, skal oversendes kasserer i NFIM.

 

d) Statutter for NFMMs reise- og hospiteringsstipend Stipendet kan tildeles hovedmedlemmer av Norsk forening for medisinsk mikrobiologi. Stipendet tildeles ut fra følgende statutter:

Søknad til Stipendkomiteen:

Hovedmedlemmer i NFMM som er spesialister eller leger i utdanningsstilling, kan tildeles inntil tre stipend, hvert på inntil kr 25 000 for å dekke utgifter til reise og opphold ved hospitering i faglig relevante forskningsinstitusjoner, organisasjoner eller fagmiljøer. Stipendet kan ikke anvendes i forbindelse med alminnelig deltakelse på fagmøter og kongresser. Søker skal gjøre rede for formålet med hospiteringsoppholdet og faglige kontaktpersoner under oppholdet. Søknad sendes pris- og stipendkomiteen. Mottakere av reise- og hospiteringsstipend skal sende inn en kort rapport til leder av stipendkomitéen etter avsluttet reise, og rapporten publiseres på foreningens hjemmesider. Reiseregnskap inkludert originalbilag svarende til stipendbeløpet skal oversendes kasserer i NFMM


Søknad til styret i NFMM:

Inntil kr 50 000 avsettes for leger med hovedmedlemsskap i NFMM for deltagelse på internasjonale kurs/kongresser/konferanser innen det mikrobiologiske fagområdet der medlemmet har en presentasjon. Midlene avsettes til medlemmer som ikke har anledning til å søke støtte til reise og/eller opphold fra Legeforeningens fond 3 til reiser i utlandet (LIS, vitenskapelige ansatte og andre medlemmer som har mindre enn 50 % ansettelse i sykehusstilling). Søkbart beløp oppad begrenset til kr 15 000 pr søker og kalenderår. Midlene skal ikke dekke kurs/konferanseavgift, og kriterier for refusjon følger Legeforeningens regler for refusjon fra fond 3. Søknad sendes leder av NFMM for styrebehandling og tildeles fortløpende fra begynnelsen av hvert kalenderår. For hovedmedlemmer som er sykehusansatte overleger/spesialister, er det mulig å søke om støtte til dekning av reise og opphold ut over det søkbare beløp fra Legeforeningens fond 3 under forutsetning av at hele det det søkbare beløpet fra Legeforeningens fond 3 benyttes under reisen/kongressen. Stønadsbeløpet fra NFMM er oppad begrenset til kr 15 000 per søker og kalenderår. For alle søkere gjelder at det ved innsending av reiseregning vedlegges kopi/ bekreftelse på at presentasjon er gjennomført før utbetaling effektueres. 4. Statutter for Legeforeningens ærespris for infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi

Formål: Legeforeningens ærespris for infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi tildeles en norsk infeksjonsmedisiner eller mikrobiolog som gjennom forskning eller praktisk arbeid gjør en betydelig innsats for kartlegging, forebygging, diagnostikk og / eller behandling av infeksjonssykdommer i Norge eller i utlandet.

Utlysning: Medlemmer av NFIM og NFMM oppfordres til å nominere kandidater samtidig som en utlyser de andre stipendene. Begrunnede forslag sendes til leder av stipendkomiteen innen 15. april.

Tildeling: Alle medlemmer i de to foreningene kan nominere kandidater til prisen. Leder for stipendkomitéen har ansvar for å oversende forslag til henholdsvis medlemmer av stipendkomitéen i NFIM og NFMM avhengig av hvilken forening som arrangerer Vårmøtet i det gjeldende år. Prisen tildeles et medlem av den foreningen som arrangerer Vårmøtet det gjeldende år og finansieres av den samme foreningen. Stipendkomitéens medlemmer fra aktuelle forening avgjør hvem som får prisen. Prisen deles ut på Vårmøtet under festmiddagen av et av medlemmene i stipendkomitéen i prisvinners forening. Vinneren skal holde et prisforedrag påfølgende dag.

Størrelse: Styrene i NFIM og NFMM legger budsjett for prisbeløpet ut fra hvilken forening som arrangerer Vårmøtet i det angjeldende år. Det er ikke anledning til å finansiere æresprisen gjennom sponsormidler til det aktuelle Vårmøtet.

 

5. Statutter for NFMMs forskningsstipend
Formål: Stimulere medisinske mikrobiologisk forskning som angår kartlegging, forebygging, diagnostikk og behandling av infeksjonssykdommer. Det kan søkes om midler til reagenser, forbruksmateriell, timelønn til assistent (for eksempel bioingeniør), presentasjon av aktuelle studier på møter og kongresser og hospitering. Lønn for arbeid i eget prosjekt støttes vanligvis ikke. Dersom det likevel søkes om egen lønn, må dette begrunnes særskilt.

Søkere: Stipendet kan tildeles hovedmedlemmer i NFMM. Det forventes at søkere presenterer et konkret forskningsprosjekt med angivelse av hvordan eventuelle stipendmidler vil bli benyttet.

Søknaden: For at søknaden skal bli vurdert, må den inneholde:

·         Curriculum vitae

·         Prosjekttittel

·         Kort prosjektbeskrivelse, inkludert framdriftsplan og metodebeskrivelse

·         Finansieringsplan

·         Særskilt begrunnelse dersom det søkes om lønn for eget arbeid i prosjektet

Benytt følgende søknadsskjema:  se vedlegg

Stipendet utlyses samtidig med de øvrige stipend som forvaltes av pris/stipendkomiteen.

Størrelse: Stipendkomiteen fordeler årlig ett eller flere stipend. Summen som er til fordeling (påfølgende år) settes av årsmøte hvert år etter vurdering av foreningens budsjett for forskningsmidler, men er begrenset oppad til kr 200 000/år.
Utbetaling: Stipendet utbetales til stipendvinners forskningskonto, eller direkte til vinner i henhold til norske skatteregler.
Tilbakemelding: Redegjørelse for hvordan midlene er benyttet skal sendes til stipendkomiteens leder og til styret for NFMM innen et år fra tildeling. Statuttene vil være gjenstand for revisjon årlig, og styret i NFMM tar initiativ til dette.