Representasjon i AFA, NORM og andre organer

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) sorterer under Helsedirektoratet. AFAs oppgaver består blant annet i å anbefale nasjonale metoder for in vitro resistensbestemmelse, utarbeide norske brytingspunkter for antibiotika og anbefale metoder for kvalitetskontroll og resistenspaneler.

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål

NFMM representanter er Arnfinn Sundsfjord, Dagfinn Skaare, Iren Löhr, Christoffer Lindeman, Karianne Wiger Gammelsrud og Ingvild Haugan. Miriam Sare er NFMM-observatør.

NORM fagråd har til oppgave å sikre god faglig aktivitet i NORM i forståelse med det samlede medisinsk mikrobiologiske og infeksjonsmedisinske miljøet. NFMM har forslagsrett overfor Fagrådet ved utnevning av ny NFMM-representant, mens selve utnevningen gjennomføres av Folkehelseinstituttet. NFMM sin representant i fagrådet per 2016-2019 er Aasmund Fostervold (Stavanger Universitetsykehus).

Nasjonal tuberkulose-komité er en rådgivende gruppe for Folkehelseinstituttet. Komiteen skal vurdere eksisterende tiltak, inkludert tuberkuloseveilederen, og å ta initiativ til nye aktiviteter. NFMM-representant fra 2016 er Heidi Syre (Stavanger Universitetssykehus).

Faglig rådgivningsgruppe for Masseundersøkelse mot livmorhalskreft i Krefregisteret. Rådgivningsgruppen gir råd til Styringsgruppen for dette screeningprogrammet. Fra 2017 er Didrik Vestrheim (FHI) NFMMs representant i gruppen.

Veileder for utregning og behandling av hepatitt C er et samarbeid mellom Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM), NFMM og Norsk gastroenterologisk forening. NFMM representant har vært Susanne Gjeruldsen Dudman, men fra 2017 er det Rikard Rykkvin (begge Folkehelseinstituttet).

NFIM har tatt inititativet til også å utarbeide en tilsvarende veileder på hepatitt B, dette arbeidet starter opp fra 2017. NFMM representant er Regine Barlinn (Folkehelseinstituttet).

Anne-Marte Bakken Kran er fra 2016 NFMM sin representant i Faglig styringsgruppe for Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV)