Sommerhilsen

Kjære alle sammen!
 
Vi har bak oss kanskje de mest hektiske tre måneder i vårt faglige liv etter at corona rammet oss medio mars. Det er med stolthet vi i styret har lagt merke til hvordan medlemmene i sine ulike posisjoner har håndtert utfordringene profesjonelt, en stor takk til dere alle for det.
 
IFOS tok ganskje kjapt initiativ til å etablere et internasjonalt register over hvordan ØNH leger ble rammet av COVID-19. Ved slutten mai var datainnsamlingen over, også norske data, takket være stor oppslutning  fra dere. Fra Norge ble 4 kolleger dokumentert smittet, én av dem på jobb(H&N kirurg), én smittet av sin ektefelle som var allmennlege, de to siste ute i samfunnet, én av dem på utenlandsreise. Ingen trengte innleggelse.
 
Totalt 333 ØNH leger ble rapportert smittet, individuelle data var tilgjengelig for 297 individer. Land mest høyest frekvens av smittede var Brasil, USA, Tyskland og UK. Fire land rapporterte ingen smittede, Argentina, Australia, Libanon og Sør-Afrika. Totalt 250 tilfeller var milde, og krevde ikke sykehusinnleggelse. 5 tilfeller krevde intensivbehandling, der alle kom seg. Det triste er at 22 kolleger døde, 19 av disse var over 55 år og 95% var menn. Fire av dødsfallene var i Iran, tre i USA og Italia, to Spania og Indonesia, flere land hadde ett dødsfall. Den yngste av dem som døde var en LIS i Iran i 30-årene. Den eldste var 82 år. SARS-CoV-2 ble antatt påført i klinisk virksomhet for 8 individer, 4 ble smittet ute i samfunnet, for resten er er smittemåten ukjent. Situasjonen ellers i verden viste altså betydelig insidens av COVID-19 i vårt fag, noe som kan være av betydning for andre fagområder som som også har aerosolgenererende prosedyrer.
 
Under arbeidet fikk redaktøren meldinger fra egyptiske kolleger om at myndighetene ville hindre at kunnskapen om smitte ble offentliggjort, flere kolleger ble røft behandlet av myndighetene, og  truet med represalier hvis de ikke tidde. Av hensyn til dem er derfor egyptiske data utelatt fra oversikten.
 
Rapporten er sendt inn for publisering i New England Journal of Medicine.
 
Så, selv om vi også hadde mild konflikt med FIH/HDIR for å få aksept for vært fag som ekstra utsatt pga aerosolgenererende prosedyrer, så må vi vel kunne si at vi skal takke for at vi bor og arbeider i Norge.
 
På vegne av styret vil jeg ønske dere alle en god og velfortjent sommer!
 
 
Harald Miljeteig
Leder