Hørselsregisteret for barn

Norsk kvalitetsregister for Øre-Nese-Hals, Hørselsregisteret for barn
Logo

Hørselsregisteret for barn har fått godkjent sin søknad om nasjonal status fra HDir! 
 
Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi har bidratt i prosjektgruppen som som har arbeidet for et register for bedring i fremtidens hørselsomsorg for barn.
 
Prosjektgruppen erstattes nå av fagråd. Alle fagorganisasjoner, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse og brukerorganisasjoner har utnevnt sin representant til fagrådet, som konstitueres i august. Alle helseregioner er representert i fagrådet.
 
Hørselsregisteret for barn er organisert under Norsk Kvalitetsregister for Øre-Nese-Hals, lokalisert ved Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St Olavs Hospital. 
Teknisk løsning av registeret er i siste fase av uttesting, og er klar for pilotering på utvalgte avdelinger til høsten. 
Det planlegges oppstart nasjonalt i januar 2023.
 
Alt ligger til rette for et register som vil gi en oversikt over utrednings- og behandlingstilbudet som gis i ulike deler av landet, kartlegge eventuelle ulikheter og evaluere helsetilbudets kvalitet. Vi håper at registeret vil knytte landets fagmiljøer tettere sammen, og bidra til et bedre og mer enhetlig tilbud.
 
Hørselsregisteret for barn vil i fremtiden kunne bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for helsemyndighetene i den videre utformingen av hørselsomsorgen i Norge.