Sanofi forskningsstipend

Illustrasjonsbilde

Sanofi forskningsstipend innen sykdommer drevet av type 2-inflammasjon

Formål
Forskningsstipendet tildeles av Sanofi, med formål om å fremme norsk forskning for bedret forståelse eller behandling av sykdommer drevet av type 2-inflammasjon.

Forskningsstipendet er for 2024 på til sammen inntil 100 000 kroner og kan gis til forskergrupper for hel- eller delfinansiering av ett eller inntil to forskningsprosjekter. Utdeling gjøres avhengig av forskningsgruppen som vinner prisen under enten høstmøtet til hhv. Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV), Norsk Forening for Lungemedisin (NFL) eller Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode-halskirurgi og stipendvinner får i tillegg et særskilt diplom fra Sanofi.

Søkere og søknadsprosess
Prisen kan tildeles forskningsgrupper ved universitetene eller helseforetakene. Prosjektansvarlig institusjon defineres som søker, og søknaden skal anbefales av forskningsansvarlig ved institusjonen, som påtar seg det administrative ansvaret ved tildeling av stipendet. Prosjektleder står som formell mottaker av stipendet, og vil få tildelt diplomet.

Søknaden (på norsk eller engelsk) skal utformes som ett PDF-dokument og inneholde søknadsbrev, fulgt av prosjektbeskrivelse inkludert referanser og budsjett, CV for søker og evt. veileder/mentor med publikasjonsliste for de siste 5 år (maksimalt 4 sider), samt godkjennelse fra forskningsansvarlig ved søkers institusjon. Ufullstendige søknader kan avvises av komiteen. Prosjektet skal innhente nødvendige tillatelser/godkjenninger fra eksempelvis Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og personvernombud ved aktuelle søkerinstitusjon.

Søknad sendes senest innen 2. august til Astrid Gjervold Lunde (nestleder@lunge.no) som distribuerer denne til stipendkomiteen. Alle søkere vil få en bekreftelses e-post om at «søknad er mottatt».

Søknadene behandles konfidensielt av en uavhengig stipendkomité utnevnt av NFDV, NFL og Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode-halskirurgi bestående av 4-6 medlemmer offentliggjort på deres respektive nettsider, med spesialkompetanse innenfor dermatologi, lungesykdommer og øre-nese-hals sykdommer. Habilitetsspørsmål ved enkeltsøknader avgjøres av komiteen.

Søknader skal vurderes etter prosjektets originalitet og kvalitet, søker og forskningsmiljøets kvalitet og gjennomføringsevne, samt prosjektets nyttepotensiale.

Stipendkomiteen meddeler beslutning om tildeling til foreningen som forskningsgruppen er faglig knyttet til som videre informerer prisvinner og Sanofi med informasjon om prosjekt(er).

Bruk av forskningsstipendet
Stipendvinner skriver kontrakt med Sanofi og stipendbeløpet betales til stipendvinner.

Midlene kan kun brukes til de formål som er anført i søknaden. Dersom midlene ikke har blitt brukt i henhold til søknaden, kan tilbakebetaling kreves. Midlene kan ikke brukes til deltakelse på kongresser, eller brukes i prosjekter som innebærer klinisk medikamentell forskning.

Rapportering og offentliggjøring
En rapport om resultater samt avvik fra opprinnelig søknad må sendes inn av prosjektleder til stipendkomité ved mottager og Sanofi. Prosjektleder plikter i henhold til kontrakten å nevne at støtte er mottatt fra Sanofi i de sammenhenger prosjektet blir diskutert offentlig.

Fra 2015 vil midler mottatt av bla. helseforetak offentliggjøres på hjemmesidene til Sanofi. Sanofi forutsetter videre at stipendvinner kommer til Sanofi og gir en presentasjon av forskningsprosjektet.