Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Audiologi

Aktuelle hørseltester

(Audiologisk utvalg ØNHF 2016).

Rentoneaudiometri, luft- og benledning

Luftledning kan måles i frekvensområdet 125 – 8000 Hz som er det konvensjonelle området (ISO 389-1, -2, -8, IEC 60645-1), men også utvides oppover til 16 kHz (ISO 389-5). Luftledning fastslår graden av nedsatt hørsel uten å angi hvor i hørselssystemet skaden sitter. Benledning som måles i frekvensområdet 250 – 4000 Hz (ISO 389-3) kan skille mellom konduktive (mekaniske) og sensorinevrogene hørselstap. Her er oftest maskering nødvendig (ISO 389-4). Metodene er beskrevet i ISO 8253-1 og -2 der den siste beskriver lydfelt-målinger (se også ISO 389-7). Ubehagsterskel (UCL) kan også måles med rentoner.

Taleaudiometri

Taletester måler i større grad den mer sentrale hørselsfunksjon. Kombinert med maskerende støy vil dagliglivets situasjoner kunne simuleres. Metodene er beskrevet i ISO 8253-3 og utstyret i IEC 60645-2. I Norge finnes flere materialer der de viktigste er enstavelseord som benyttes til å måle talediskriminasjon (%) mens tre-ords setninger kan benyttes til å måle taleterskel. Det finnes også tallord-lister og egne lister for barn, bl.a HINT (hearing in noise test) som spesielt brukes ved CI-utredning av barn. HIST taleaudiometri er nå tatt i bruk ved en rekke lokaliteter. Metoden baserer seg på reviderte ordlister og optimalisert lydkvalitet som er mer egnet til bruk hos barn. Tilgjengelige undersøkelser i HIST er diskriminasjon, terskel for tale og taleforståelse i støy.  

Impedansmålinger

Dette testbatteriet kan deles inn i tympanometri og akustisk utløst stapediusrefleks. Utstyret er beskrevet i IEC 60645-5. Tympanogrammet beskriver trommehinnens elastisitet samt trykket i mellomøret, mens stapediusrefleksen (stimulering ipsi- eller kontralateralt) angir funksjonen til den såkalte refleksbuen som representerer hørselsbanene opp til lavere hjernestammenivå (de afferente banene) samt de efferente banene gjennom facialis-nerven til stapediusmuskelen. Denne testen kan brukes til utredning av forskjellige perifere lidelser (opp til hjernestammenivå) både i afferente og efferente baner, inkludert mellomørefunksjonen.

Otoakustiske emisjoner

I de fleste tilfeller er den aktuelle målingen av typen transient fremkalte emisjoner (TEOAE). Målingen beskrives i IEC 60645-6. Det finnes andre typer emisjoner, men disse er ikke særlig utbredt. Otoakustiske emisjoner måler funksjonen til cochleas ytre hårceller og benyttes blant annet til screening av nyfødte, der normale emisjoner indikerer sannsynlig normal hørsel. Unntaket vil være ved mistanke om auditiv nevropati, der man i tillegg må utføre hjernestammeaudiometri for å bekrefte/avkrefte mistanken.

Elektrofysiologiske målinger

Her er først og fremst hjernestammeaudiometrien (ABR) den viktigste testen (ISO 389-6, IEC 60645-3, -7). ABR benyttes hovedsakelig til å estimere audiometrisk terskel hos de som ikke kan samarbeide ved konvensjonell rentoneaudiometri (små barn, retardasjon, simulanter). Ved ABR finnes en gjennomsnittsterskel i frekvensområdet 1000 – 4000 Hz. ABR har også vært brukt som screeningundersøkelse ved utredning av vestibulære schwannomer, og står sentralt i diagnostisering av auditiv nevropati. En kan også måle mer sentrale elektrofysiologiske responser samt kognitiv funksjon med latenstider opp til 3-400 ms. ASSR er en mye brukt alternativ metode for måling av frekvensspesifikke hjernestamme-terskler, vanligvis som et supplement til ABR. AABR er en automatisk ABR-metode som kan brukes som screening-verktøy. 

Barneaudiometri

Otoakustiske emisjoner er en objektiv undersøkelse som kan gi en pekepinn om hørselen hos barn. Psykoakustiske hørselsmålinger på barn er viktige for å fastslå høreterskel med større nøyaktighet enn de første screeningmetoder og elektrofysiologiske terskelmålinger. Uformelle tester som lokaliseringsaudiometri er i noen grad erstattet av visuell forsterkningsaudiometri (VRA). Lekeaudiometri er en viktig test på barn fra 2-3 år og oppover inntil de kan medvirke ved konvensjonell rentoneaudiometri (fra 5-6 års alder).