Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Infeksjoner

Laryngitt hos barn

(Laryngologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Inflammatorisk sykdom i larynx og trachea karakterisert av gjøende hoste og stridor. Hyppigst i aldersgruppen 6 mnd. til 3 år med topp rundt 2 års alder. Sesongvariasjon med opphoping høst og vinter. Laryngitt forekommer i flere varianter.

Akutt laryngotrakeobronkitt ("Falsk krupp"):

Hyppigst. Virusinfeksjon, oftest parainfluensavirus, evt. influensa, RS og rhinovirus. Subglottis mest affisert med ødem og evt. ulcerasjon.

Symptomer:

Gjøende hoste, heshet, subfebril og bi‑fasisk stridor. Nattlige anfall typisk, gjerne i forløpet av en moderat forkjølelse.

Spastisk laryngitt:

Dårlig definert sykdomsbilde karakterisert av residiverende nattlige anfall med gjøende hoste og stridor uten ledsagende virusinfeksjon.

Membranøs laryngotrakeobronkitt:

Alvorlig bakteriell infeksjon, oftest H. Influensa eller Staph. aureus. Barn med høy feber, redusert allmenntilstand, stridor og hoste. Tykt sekret og fibrinbelegg i luftveiene.

Diagnose:

Anamnese og kliniske funn. Inspeksjon av epiglottis.

Supplerende us.:

Vanligvis ikke

Diff. diagnose:

Akutt epiglottitt, fremmedlegeme, retro-/parafaryngeal abscess.

Behandling akutt laryngotrakeobronkitt "(falsk krupp”)

Behandlingstiltakene må tilpasses sykdommens alvorlighetsgrad.

Høyt sengeleie. Rikelig væsketilførsel. Adstringerende nesedråper ved forkjølelse. Fuktig luft gunstig (damptelt ofte skremmende, bør unngås). Ro og beroligelse viktig. Nebulisert rasemisk adrenalin som inhalasjon, 5 mg (0,25 ml) til barn < 6 mnd, 10 mg (0,5 ml) til eldre barn, fortynnes til 2 ml i fysiologisk saltvann. Effekt etter få min., varighet opptil 2 timer.

Steroider har gunstig effekt ved alvorligere sykdom, med redusert behov for adrenalin og intubasjon. Effekt etter l ‑ 3 timer. Dexametason tabl. 4 mg < l0 kg, 6 mg > 10 kg som engangsdose. Tabl. knuses i drikke el.l. Samme dose i.v. evt.

Nasotrakeal intubasjon nødvendig hos ca. 1%. Indisert ved økende resp. besvær med fallende O2-metning. Respirasjonsrate viktig klinisk parameter. Tubestørrelse minst 0,5 mm mindre enn normalt. Intubasjon krever nøye overvåkning med høy beredskap på intensivavd. Aksidentell ekstubasjon og tett tube vanligste årsak til alvorlig komplikasjoner. Trakeostomi alternativ til intubasjon, spesielt der det er vanskelig å opprettholde høy beredskap for reintubasjon på døgnbasis.

Antibiotika gis ved mistanke om sek. bakteriell infeksjon (vedvarende feber, alvorlig redusert allmenntilstand, sykdomsvarighet over 3 døgn). Penicillin eller aminopenicillin første valg.

Oppfølging: Ingen rutinemessig.