Trakeotomi

(Laryngologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Trakeotomi er et inngrep som skaper en passasje (trakeostoma) inn til trakea.

Indikasjoner:

Pustehinder som kongenitte misdannelser, trauma, infeksjon, svulster, fremmed-legemer, stemmebåndspareser. Insuffisient pusting som ved thoraxskader; inngrep i abdomen, thorax, skalle; cerebrale og muskulære årsaker. Insuffisient oksygenering, som ved bronchopneumoni, KOLS, luft‑emboli, lungeødem, kardial insuffisiens. Noen absolutte kontraindikasjoner foreligger ikke.

Viktige punkter for operasjon:

Planlagt operasjon under optimale forhold gir lav komplikasjonsfrekvens.

 1. Frie luftveier ‑ emfysem, pneumothorax.
 2. Optimale operasjonsforhold.
 3. Trakealincisjonens leie.
 4. Trakealkanylens størrelse, materiale og utforming.


Horisontal hudincisjon mellom cricoid og jugulum. Deretter vertikal disseksjon i midtlinjen ned til trakea, over, under eller gjennom gland. thyr. Langsgående incisjon i trakea gm. 3‑5 trakeal-brusk. Hvis glugge nødvending ‑ fjerne så lite brusk som mulig for å unngå stenoser. Sparsomt med hudsuturer for å minske risikoen for emfysem. Bind kanylen godt fast! (Konf. pkt.7)

Postoperativ pleie av trakeotomerte:

 1. Postop.rtg.thorax for å faststille kanylens leie (alt. laryngofiberskop) og utelukke mediastinalt emfysem eller pneumothorax.
 2. Koplinger til kanylen skal helst være bøyelig i rommets 3 dimensjoner for å unngå trakealskader.
 3. Fuktning.
 4. Rensugning. Enhver form for rutinesug skal unngåes. Sterilitet. Sug kun når man bakker ut med katetrene.
 5. Cuff. Lavtrykkscuff bør benyttes. Cuffen kan slippes så snart som mulig.
 6. Kanyleskift. Unngå rutineintervall. En del pasienter kan ha sin kanyle lenge.
 7. Dekanylering. Beredskap og utrustning for reintubasjon per trakeostoma og peroralt. Nøyaktig observasjon.

Behandling for trakeotomert pasient som ikke får luft:

 1. Ventilere med Lærdals bag, alternativt munn.
 2. Sug gjennom kanylen.
 3. Ta ut innerkanylen, om sådan finnes.
 4. Slipp cuffen.
 5. Ta ut hele kanylen.
 6. Ventilere pasienten via stomaåpningen hvis høyt pustehinder og hvis stomaet er åpent. Ventilere ellers med bag og maske via munn og nese. Intubere oralt.

Trakeotomikomplikasjoner:

 • Tidlige (innen 1 døgn): Blødning eller hematom; aksidentell dekanylering; subkutant emfysem; pneumothorax; trakeo‑øsofageal fistel; recurrens-parese; feil tubeleie; puste‑ og hjertestans; aerofagi; aspirasjon.
 • Sene (mer enn 1 døgn): Blødning; trakealstenose; trakeo-øsofageal fistel; infeksjon: ­endotrakeitt, mediastinitt, pneumoni; kanylen ut av leie; trakeokutan fistel; dysfagi; puste‑ og hjertestans; dekanyleringsvanskeligheter.

Alternative metoder:

Minitrakeotomi ‑ spesielt egnet for trakeobronkial rengjøring hos pasienter med spontan respirasjon som har sekretstagnasjon i luftveiene. Minitrakeotomisett foreligger, men settet er ikke egnet for barn under 12 år.

Perkutan trakeotomi - med eller uten "guide-wire”. Teknikken er kanskje et alternativ på sykehus der det er vanskelig å få utført en konvensjonell trakeotomi inne på intensivavdelingen. Ytterligere evaluering er ønskelig.

Trakeotomi, Tracheotomi