2021

19. april 2021

HPV hjemmetest – bedre forebygging med økt deltakelse

Mange kvinner i Norge møter ikke til livmorhalskreftscreening som anbefalt. De siste årene er det utviklet HPV-tester som kvinner selv kan ta hjemme, og de samlede internasjonale erfaringene fra utprøving er positive. Ved Kreftregisteret er det nylig gjennomført en studie som viser at deltakelsen i screening blant kvinner som ikke har tatt prøve på ti år eller mer øker betraktelig ved tilbud om hjemmetest. Kvinnene som tester positivt på hjemmetest møter også til oppfølgingstime hos gynekolog/fastlege.
19. april 2021

Økende antall CIN og AIS – Behov for prognostiske markører!

En studie basert på tall fra Kreftregisteret viser at antall CIN2, CIN3 og AIS har økt gradvis de siste 25 årene (1). Dette skyldes stadig bedre og mer sensitive screeningmetoder, men artikkelen understreker at andre årsaker også spiller inn. En klart medvirkende faktor er økende HPV i befolkningen, og det er behov for et mer nyansert oppfølgings- og behandlingsopplegg ut ifra alder og risikofaktorer. Det er viktig å ikke sykeliggjøre og overbehandle friske kvinner med lav sannsynlighet for kreft ved å utsette disse for unødvendige inngrep og komplikasjonsrisiko. Studien konkluderer med at det i fremtiden vil være nødvendig med en «harm-benefit» analyse av det offentlige screeningprogrammet, både med tanke på screeningteknologi, pasientrelaterte risikofaktorer og vaksinasjonsstatus.
19. april 2021

Pasienter med adenocarsinoma in situ i cytologisk prøve skal behandles

Når celleprøven angir celleforandringer i kjertelepitelet, adenocarsinoma in situ (AIS/ACIS), bør det alltid blinke en rød lampe! Ved AIS i cytologisk prøve foreligger det premaligne eller maligne kjertelepitelcelleforandringer så ofte at man bør behandle. Hos kvinner over 40 år må endometriekreft utelukkes.