Gi kniven videre - kampanje

KNIVENLOGO

Bakgrunn:
I Norge tar det i snitt 8,3 år å bli ferdig spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp. Selv om det er inkludert permisjoner og annet type fravær er det en oppfatning at manglende progresjon i utdanningen også bidrar til at det tar så lang tid å bli ferdig. Det er en gjennomgående frustrasjon blant LiS at det er vanskelig å fylle operasjonslistene og at oppfølgingen og veiledningen i den kirurgiske delen av utdanningen mangler kontinuitet og struktur.
Rammen rundt spesialiseringsløpet er forandret de siste årene. Det har tilkommet krav til LiS om å tilegne seg kompetanse på områder som ikke er spesifikke for spesialiteten, som kommunikasjon, ledelse og vitenskap. Samtidig er det stort fokus på produksjon. Det er ressurskrevende å lære opp nye LiS og på kort sikt kan det virke effektivt å la erfarne leger operere, mens LiS gjøre oppgaver de mestrer selvstendig. I en stresset hverdag er det lett for selv den beste kirurg å gi etter for kravet om produktivitet og glemme rollen som tålmodig pedagog. Den eneste måten å tilegne seg kirurgiske ferdigheter er gjennom praktisk trening. Målet med kampanjen ”Gi kniven videre” er å skape dyktige og effektive kirurger av LiS på kortere tid.
Kampanjen er utarbeidet med inspirasjon fra Danmark og Sverige der FYGO og OGU, FUGOs søsterorganisisajoner, gjennomførte tilsvarende kampanjer i henholdsvis 2011 og 2013. Kampanjene ble møtt med begeistring der, og da kampanjens målsetting og form ble presentert på FUGOs generalforsamling i 2013, ble det gjort vedtak i generalforsamlingen å gjennomføre den her til lands. Materialet vi har utarbeidet bygger i stor grad på deres materiale.


Formål:
Kampanjen har til hensikt å forbedre den kirurgiske opplæringen av leger i spesialisering innen kvinnesykdommer og fødselshjelp. LiS skal få delta oftere på operasjonsstuene som førsteoperatør og læringsutbyttet ved hvert enkelt kirurgisk inngrep skal bli bedre.


Gjennomføring:
Det er fullstendig frivillig å delta og det er en forutsetning at prosjektet er forankret i avdelingsledelsen. Andre involverte parter, spesielt operasjonsavdelingen, bør informeres.
I forkant av kampanjen sendes det ut spørreskjemaer til Utdanningsutvalgene og LiS for å ha et utgangspunkt for hvordan opplæringen er organisert og gjennomføres ved avdelingene i dag. Etter gjennomført kampanje vil tilsvarende spørreskjemaer sendes ut på nytt. Hensikten med spørreskjemaene er å avdekke spesielt problematiske områder og evaluere effekten av kampanjen.
I starten av kampanjeperioden (oktober 2014 – april 2015) vil en LiS og gjerne en spesialist ved hver avdeling har ansvaret for å informere om gjennomføringen av kampanjen. Det blir gjort ved hjelp av en standardisert power point presentasjon og annet kampanjemateriale. Det vil være en god anledning til å se på hvordan opplæringen av kirurgiske ferdigheter er organisert i avdelingen og oppfordre til forbedringer der det er mulig. I henhold til gjennombruddsmetodikk vil det registreres fortløpende i hvilken grad LiS deltar ved aktuelle inngrep og om HUSK skjemaet ble gjennomgått.
Det vil gjøres tilgjengelig materiell som skal være til hjelp for å strukturere den kirurgiske opplæringen:


Et lommekort (kort 1), HUSK (kort 2), med hensikt å bedre kommunikasjonen mellom LiS og instruktør.

Plakater til å henge i avdelingen som informerer om kampanjen.

Sertifiseringsskjema i laparoskopi

OSATS skjemaer for å strukturere evalueringen av LiSs ferdigheter og evalueringsfeedback.

En power point presentasjon til å presentere som internundervisning med manuskript.

Sjekk ut denne nettsida Websurg for opplæring i laparoskopi.


Kontaktinformasjon til kampanjens representanter ved hver enkelt avdeling vil legges ut på FUGOs hjemmeside for å gi muligheten til å ta kontakt for å utveksle erfaringer.
Publisering av resultater:
Resultatene fra undersøkelsene vil bli presentert i Gynekologen og på FUGOs og NGFs nettsider. Rapport fra arbeidet planlegges publisert i medisinske tidsskrifter og på NGFs årsmøte.


Vi ønsker alle lykke til med gjennomføringen og håper kampanjen vil bli godt mottatt på alle avdelinger. Ikke nøl med å ta kontakt hvis det oppstår spørsmål eller innspill etter hvert.


Kampanjen er støttet økonomisk av legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet.
Norsk Gynekologisk Forening stiller seg svært positive til kampanjen, og bidrar også med en del av finansieringen.


For å se hvordan kampanjen ble gjennomført i Danmark og Sverige viser vi til hjemmesidene deres:
  www.FYGO.dk og www.OGU.se


Foto logo: Yvonne Sollihagen

Gi kniven videre huskeliste nr. 1
Gi kniven videre huskeliste nr. 1
Gi kniven videre huskeliste nr. 2
Gi kniven videre huskeliste nr. 2.