Spørreundersøkelse om klinisk prosedyre for mild kognitiv svikt

Oslo Universitetssykehus har fått tildelt midler fra EU (150 millioner) til å lede et forsknings -og innovasjonsprosjekt som skal kombinere tidlig markører for demens med avanserte kunstig intelligensmodeller for tidlig diagnostikk hos personer med mild kognitiv svikt.

Prosjektet AI-Mind samarbeider med 8 land, med 15 partnere. Mer informasjon finner du her: http://www.ai-mind.eu

Som ledd i arbeidet ønskes hjelp til å kartlegge hvilke kliniske prosedyrer leger ved de fire kliniske partnere i prosjektet (Norge, Finland, Italia og Spania) bruker i møte med personer med mild kognitiv svikt, og hvilke behov leger oppgir innenfor dette området. Dette skal bidra til å utvikle verktøy som imøtekommer klinisk realitet og behov. 

Denne kartleggelsen vil foregå gjennom en online og anonymt spørreskjema. Selve gjennomførelsen tar bare 10 minutter. Undersøkelsen vil være åpen frem til 10. august.  

Den samme spørreundersøkelsen vil bli sendt til alle fire land i Europa slik at man kan sammenligne og få et helhetlig bilde. Derfor er spørreundersøkelsen på engelsk, og tilpasset slik at den skal fange i størst mulig grad opp realiteten for alle land. Ettersom spørreundersøkelsen er linket opp mot TSD, høysikkerhetsserver hos UiO, har man dessverre ikke anledning til å gjøre endringer på den. 

Linken til spørreundersøkelsen: https://nettskjema.no/a/aimindsurvey