Norsk nevrologisk forening

2022

Kliniske eksperter søkes for International Horizon Scanning Initiative

Norske kliniske eksperter søkes for International Horizon Scanning Initiative (IHSI) high impact report (HIR) Medical Expert Reviewer. Legemiddelverket vurderer IHSI til å kunne bli veldig nyttig i det norske systemet for innføring av nye legemidler spesielt med engasjement fra det norske kliniske miljøet.
4. april 2022
IHSI-logo

Om IHSI

IHSI er en internasjonal non-profit-organisasjon stiftet med formål om utvikling og drift av en internasjonal database for horizon scanning. IHSI er en selvstendig organisasjon som styres av medlemslandene (Belgia, Nederland, Irland, Danmark, Norge, Portugal, Sveits, Sverige). Statens legemiddelverk i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) og de regionale helseforetakene bidrar til utviklingen av IHSI-systemet.

Et horizon scanning-system for legemidler er under utvikling. Dette systemet består av to komponenter:

  • Joint Horizon Scanning Database
  • High Impact Reports (rapporter som publiseres to ganger i året for 8 sykdomsområder (Smittsomme sykdommer, Immunmedierte inflammatoriske sykdommer (IMID), Lungesykdommer, Metabolske sykdommer, Kardiovaskulære sykdommer, nevrologiske sykdommer, Onkologi, Hematologi). Disse rapportene kommer til å ta for seg kommende legemidler med potensielt stor innvirkning på helsevesenet.)

IHSI-systemet har som et formål å støtte og styrke:

  • Tidlig dialog – både nasjonalt og internasjonalt
  • Forberedelse til regulatoriske prosesser og HTA
  • Bedre informert prisforhandling
  • Budsjettplanlegging
  • Internasjonalt samarbeid

Om engasjementet som IHSI HIR Medical Expert Reviewers

Engasjementet som IHSI HIR Medical Expert Reviewers innebærer å lese og kommentere et "metodevarlings"-dokument på 4-6 sider samt fylle ut en nettbasert undersøkelse om et legemiddel under utvikling (se vedlegg “IHSI-MedicalExpert-Survey"). Som IHSI HIR Medical Expert Reviewer vil du blir spurt om din vurdering av «impact» for et kommende legemiddel. Hvert dokument honoreres med USD 200.

ECRI (utvikleren av IHSI-systemet) er ansvarlig for utnevnelse av 5 kliniske eksperter for hver HIR. Det er ikke tenkt at det skal være en representant for hvert klinisk område.

Det er en ny utnevnelse for hver HIR fra en pool med kliniske eksperter som er registret i systemet eller fra søk på nettet. ECRI vil ta med i betrakting ekspertens felt av ekspertise og legemiddelet som omhandles i den aktuelle HIR-en under utnevnelsen. Vi tenker at det er større sannsynlighet for at våre norske eksperter vil bli valgt for HIR-ene om det er mange norske eksperter i systemet.

Om man skulle bli utnevnt til HIR reviewer og det ikke passer kan man avslå forespørselen.

Angående klassifikasjonene av de ulike kliniske områdene

Klassifikasjonene av de kliniske områdene er brukt for å kategorisere legemidlene under de relevante rapportene som publiseres.
Dette vil derfor ikke påvirke utnevnelsen av eksperter ettersom ECRI vil ta med i betrakting ekspertens felt av ekspertise for hver HIR.

Krav

5 års relevant klinisk erfaring.

Hvordan søke:

Utlysingen på LinkdIN har gått ut, men man kan fremdeles melde sin interesse ved å sende mail til Anna Lofgren (alofgren@ecri.org).
Anna vil gi nærmere instruksjon på hva av informasjon hun trenger for registrering.