Endring i vilkår for individuell stønad til CGRP-hemmere fra 01. april 2022

Vilkårene for individuell stønad på blå resept til CGRP-hemmere blir presisert fra 1. april 2022. Oppdatering 06.04.22, endringene er anført i kursiv og fet skrift lenger ned.
HELFO-logo

Presisering av vilkår

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har en tverretatlig gruppe gått gjennom vilkårene for individuell stønad til CGRP-hemmere ved kronisk migrene, og kommet frem til noen presiseringer.

Bakgrunnen for oppdraget er at bruken av CGRP-hemmere i Norge har økt kraftig. Dette er kostbar behandling, og bruken er langt større enn i våre naboland Sverige og Danmark.  Utgiftene er også høyere enn det som ble beregnet da legemidlene fikk offentlig finansiering.

Tydeligere vilkår skal gi beslutningsstøtte og veiledning til legene. Hensikten er å sikre at kun pasienter med kronisk migrene som har effekt av behandlingen, skal få stønad på blå resept.  

Presiseringene som er gjort gjelder legemidlene Aimovig, Ajovy og Emgality. 

Her er de viktigste justeringene: 

  • Pasientens hodepinedagbok skal i større grad brukes som dokumentasjon for å bekrefte diagnose og effekt av behandling. Hodepinedagboken skal beskrive antall dager med migrene eller spenningshodepine, og intensitet.

 

  • Før oppstart av behandling må pasienten føre hodepinedagbok i en periode på minst 4 uker, uten andre nye samtidige intervensjoner. Hodepinedagboken danner grunnlaget for fastsettelse av diagnosen kronisk migrene.

 

  • Etter 3 måneder skal legen evaluere effekten av CGRP-hemmeren, basert på pasientens føring i hodepinedagbok. Pasienter som på tross av optimal behandling ikke opplever minst 30 prosent reduksjon i antall dager med moderat til sterk migrene, har ikke lenger rett til stønad på blå resept.

 

  • Vedtak om individuell stønad er tidsbegrenset til 18 måneder. Senest 18 måneder etter behandlingsoppstart, må pasienten gjennomføre en behandlingspause på 12 uker. Dette er for å sikre at diagnosekriteriene for kronisk migrene fortsatt er oppfylt. Behandlingspausen må så gjentas hvert tredje år. Behandlingspausen kan i enkelte tilfeller avbrytes før 12 uker har gått. Dette kan skje ved 1) vesentlig forverring og fortsatt kronisk migrene i minimum en 4-ukers periode, 2) status migrenosus, eller 3) andre tungtveiende medisinske individuelle hensyn

 

  • Hver pasient kan få stønad til to ulike CGRP-hemmere på blå resept. Vedtaket gjør det mulig med et slikt bytte.  

 

Relatert informasjon:

En tverretatlig arbeidsgruppe som består av Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet, Helfo og Sykehusinnkjøp har laget en rapport der bakgrunnen for presiseringene er beskrevet.

Rapporten finner du her: Gjennomgang av refusjonsvilkår for legemidler til forebygging av kronisk migrene (CGRP-hemmere) og tiltak for å fremme etterlevelse

Nyhetssak på HELFOs hjemmeside.

Du finner mer informasjon om Aimovig, Erenumab og Ajovy på helfo.no

Her finner du Statens legemiddelverks informasjon om presiseringene