Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Bildekvalitet, deep learning og mammografi

Over 100 radiologer, radiografer og medisinske fysikere tilknyttet Mammografiprogrammet var samlet til konferanse i Drammen 30. og 31. august 2018. Hovedtemaet var mammografisk bildekvalitet, både sett fra radiologenes, radiografenes og fysikernes ståsted.
16. september 2018
Ken Young, medisinsk fysiker og professor ved University of Surrey
Ken Young, medisinsk fysiker og professor ved University of Surrey

Bildekvalitetens betydning for diagnostikk av brystkreft ble diskutert, og professor Ken Young fra University of Surrey var spesielt invitert til å forelese om dette temaet. En programvare for selvevaluering for radiologer ble også presentert, av PhD John Ryan fra Ziltron. Dette er programvare som bruker testsett av mammogrammer, utviklet slik at den enkelte radiolog får direkte tilbakemelding på kvaliteten på egen tyding, for læring og evaluering av eget arbeid.

Leder for Mammografiprogrammet Solveig Hofvind ved Kreftregisteret og professor Nico Karssemeijer, ScreenPoint Medical / Radboud University Nijmegen
Leder for Mammografiprogrammet Solveig Hofvind ved Kreftregisteret og professor Nico Karssemeijer, ScreenPoint Medical / Radboud University Nijmegen

Konferansen hadde også et stort fokus på kunstig intelligens, «deep learning» og maskinlesing, og det ble diskutert hvilken plass dette kan få i mammografiscreening i fremtiden. Professor Nico Karssemeijer fra ScreenPoint/Radboud University Nijmegen og forskningsleder Line Eikvil fra Norsk Regnesentral holdt interessante innlegg om temaet. Tilhørerne fikk en god en innføring i hvorfor det norske Mammografiprogrammet gjennom sin store og komplette datasamling gir så utmerkede muligheter for «deep learning», og kan bidra til å finne ut av hvorvidt og hvordan maskinlesing kan bli nyttig for morgendagens mammografiscreening. Norsk Regnesentral og Kreftregisteret har fått midler fra Norges forskningsråd til et stort prosjekt om dette som starter i høst, hvor flere av landets brystdiagnostiske sentre bidrar med bilder og radiologkompetanse.

Radiolog og stipendiat, Tone Hovda, brystdiagnostisk senter Vestre Viken
Radiolog og stipendiat, Tone Hovda, brystdiagnostisk senter Vestre Viken

En rykende fersk revisjon av radiologkapittelet i kvalitetsmanualen for Mammografiprogrammet ble også presentert under konferansen, hvor blant annet nye krav til kompetanse og retningslinjer for det radiologfaglige arbeidet ble presentert og diskutert. Den reviderte versjonen vil publiseres på Kreftregisterets nettsider i løpet av september 2018.

Konferansen i Drammen hadde sitt utspring i et stort nasjonalt regranskningsprosjekt utført i Mammografiprogrammet i 2016/2017 i regi av Kreftregisteret og Vestre Viken, der radiologer regransket over 2000 screeningmammogrammer fra hele landet. Målet med prosjektet var å undersøke hvor stor andel av brystkrefttilfellene i screeningprogrammet som kunne vært oppdaget tidligere, og å avdekke mammografiske kjennetegn ved disse, slik at radiologene i fremtiden kan redusere andelen oversette krefttilfeller. I kjølvannet av dette prosjektet er det planlagt flere nye prosjekter, blant annet med fokus på bildekvalitetens betydning for diagnostikk av brystkreft.

Konferansen ble arrangert av Brystdiagnostisk senter i Vestre Viken og Kreftregisteret.