Gjør kloke valg - Radiologi

Gjør kloke valg er den norske utgaven av "Choosing wisely". Kampanjen skal hjelpe pasienter og helsepersonell å unngå prøver, behandlinger og prosedyrer som sannsynligvis ikke er til nytte for pasienten, og som kan påføre skade eller belastning. Norsk radiologisk forening har nå kommet med sine anbefalinger.
Choosing Wisely Kanada plakat
Choosing Wisely Kanada plakat
 1. Unngå CT-undersøkelse av voksne ved lette hodeskader med lav risiko.
  Brekninger eller forbigående bevissthetstap er ikke i seg selv indikasjon for CT. Økt risiko omfatter: Glasgow Coma Scale < 13 (moderat hodeskade), GCS: 14-15 og en av de følgende: posttraumatisk epilepsianfall, fokale nevrologiske utfall, tegn til skallebrudd, shuntbehandlet hydrocephalus eller koagulasjonsforstyrrelse/antikoagulasjonsbehandling (lett hodeskade – høy risiko) eller GCS 14-15 og alder >65 år og platehemmende medisiner (lett hodeskade – middels risiko) (Anbefaling fra Choosing Wisely Canada, UK, Australia og Italia, m.fl tilpasset retningslinje fra Scandinavian Neurotrauma Committee, Referanser)
   
 2. Unngå bildediagnostikk ved korsryggssmerter uten varselsymptomer.
  Varselsymptomer omfatter: feber eller andre infeksjonstegn, historie på skade, eller nylig spinalpunksjon, ledsagende allmennsymptomer, ferske vannlatingsvansker eller andre alvorlige eller progredierende nevrologiske utfall (som kan gi mistanke om epiduralabscess eller annen infeksjon, epiduralhematom, fraktur, cancer eller cauda equina syndrom). Ved mistanke om ukomplisert skiveprolaps eller ukomplisert spinalstenose er bildediagnostikk kun indisert etter 4-6 uker konservativ behandling og dersom kirurgi overveies. (Anbefaling fra Choosing Wisely Canada, UK, Australia og Italia, m.fl., se forøvrig nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggssmerter, Referanser)
   
 3. Unngå bildediagnostikk ved ukomplisert hodepine uten varselsymptomer. 
  Varselsymptomer omfatter: akutt debut, raskt økende frekvens og alvorlighet av hodepine, hodepine som vekker pasienten, svimmelhet, tap av koordinasjon, parestesier eller nummenhet, nye nevrologiske utfall, sykehistorie med cancer eller immunsvikt. (Anbefaling fra Choosing Wisely USA, Canada og Italia, Referanser)
   
 4. Unngå avansert bildediagnostikk ved fremre knesmerter dersom pasienten ikke har hydrops, låsning eller har forsøkt fysikalsk behandling uten bedring.
  Fremre knesmerter har oftest patellofemorale årsaker. Konservativ behandling med veiledet styrketrening av korsrygg, bekken og underekstremiteter er førstevalg. Ved manlende bedring, hevelse, klikking eller låsning kan MR være nyttig. (Anbefaling fra Choosing Wisely USA, Am Med Soc for Sports Medicine, Referanser)
   
 5. Unngå å anbefale utredning eller kontroll av tilfeldig påviste ovarialcyster ved bildediagnostikk dersom kriteriene for dette ikke er oppfylt.
  Malignitetsrisikoen ved påvist adnextumor er lav, spesielt hos premenopausale. Cyster < 4 cm hos premenopausale kvinner og < 2 cm hos postmenopausale kvinner trenger ingen oppfølging. (Anbefaling fra Choosing Wisely USA, ACR og Am Coll of Obstetr & Gyn, se forøvrig veileder fra Norsk gynekologisk forening, Referanser)
   
 6. Unngå bruk av CT ved mistanke om akutt appendicitt hos barn, før ultralyd har vært vurdert som et alternativ. Akutt appendicitt er en klinisk diagnose, og ved sterk klinisk mistanke gjøres laparaskopi uten preoperativ bildediagnostikk. Ved behov for supplerende bidediagnostikk er ultralyd førstevalg hos barn. Ultralyd er nesten like nøyaktig som CT i utredning av akutt appendicitt hos barn, og medfører ingen strålebelastning. CT er sjelden indisert, men gjøres hos utvalgte barn med uavklart akutt abdomen. (Anbefaling fra Choosing Wisely USA og Canada, se forøvrig veileder fra Norsk barnelegeforening, Referanser)

Hvordan disse anbefalingene ble laget

Kvalitetsutvalget i Norsk radiologisk forening begynte arbeidet med anbefalingene i april 2017 og tok utgangspunkt i anbefalinger fra «choosing wisely» kampanjer i andre land (USA, Canada, Storbritannia, Italia og Australia). De aktuelle anbefalingene ble vurdert etter styrken på den vitenskapelige dokumentasjonen og potensialet for reduksjon av overdiagnostikk i den norske helsetjenesten.

Kvalitetsutvalget valgte ut seks anbefalinger som ble vurdert som meget godt dokumenterte og meget godt egnet for norske forhold. Disse seks anbefalingene ble oversatt og harmonisert med eksisterende norske veiledere.

I perioden 12. mai til 16. juni 2017 var alle anbefalingene har på høring til alle medlemmer og alle underforeninger i Norsk radiologisk forening samt Norsk forening for intervensjonsradiologi. Fra juni 2017 til mars 2018 var anbefalingene på høring i ni berørte fagmedisinske foreninger i legeforeningen*. Anbefalingene slik de er publisert er i samsvar med de faglige tilbakemeldingene som er mottatt.

*Norsk forening for allmennmedisin (alle anbefalingene), Norsk nevrologisk forening (anbefaling 1 – 3), Norsk nevrokirurgisk forening (anbefaling 1 og 2), Norsk forening for fysikalsk medisin (anbefaling 1 og 4), Norsk Ortopedisk forening (anbefaling 2 og 4), Norsk gynekologisk forening (anbefaling 5), Norsk barnelegeforening, Norsk barnekirurgisk forening og Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi (anbefaling 6)

Choosing Wisely - Vektløfter plakat

Choosing Wisely - Vektløfter plakat