Høstmøte 2023: Fremtid og utfordringer innen brystdiagnostikk, radiologi og i norsk helsevesen; ved Aase, Aslaksen og Clementsen

Rom: Stockholm, Torsdag 26. okt kl 08:30
Moderator: Harald Nes, Haugesund sjukehus
Radiologi illustrasjon
(Illustrasjon: Colourbox)

***

Foredrag:  Fremtid og utfordringer innen brystdiagnostikk (Hildegunn Siv Aase)

Abstract: Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner, og er fortsatt en av de kreftformer som tar flest liv blant kvinner i Norge i dag. Jobbglidning har medført at radiologene har overtatt en betydelig andel av oppgavene kirurgene tidligere hadde innen brystdiagnostikk; det gjelder prioriteringer, ansvar for utredning, og kommunikasjon med pasienter, fastleger, MDT møter, kirurger, patologer og onkologer.  

Utredning av brystkreft har endret seg betydelig de siste 10-årene; tidligere var mammografi, ultralyd og biopsi standard utredning, og brystet ble gjerne fjernet ved påvist brystkreft. I dag er brystbevarende behandling mest vanlig, noe som krever mer utredning for å utelukke utbredt sykdom. Brystbevarende behandling kan også utføres hos pasienter med store eller multiple svulster, men først må flere undersøkelser til, som tomosyntese, MR, kontrastmammografi og målrettet bildeveiledet biopsi. Forbehandling ved kreftavdelingen gjør at svulstene minker eller går i komplett regress, men dette må følges med bildekontroller. Pasientene har totalt kanskje 6-7 oppmøter ved radiologisk avdeling før kirurgi nå, mot tidligere kun ett. 

Resultatene er oppløftende for pasientene; bedre behandling og betydelig økt ressursbruk innen radiologi har medført tydelige og synlige gevinster for pasienter med brystkreft. Utsiktene til å overleve er stadig bedre, og stadig flere beholder brystet etter behandling. 

Fremtidsutsikter innen brystdiagnostikk tyder på fortsatt store endringer; utvidelse av aldergruppene som inviteres til screening, mer persontilpasset screening, og innføring av kunstig intelligens synes å være nært forestående. Det er også åpnet for at radiologene kan overta deler av behandlingen.

Hildegunn Aase er utdannet lege ved UiB i 1990, og ble ansatt ved Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus i 1994. Hun er spesialist i radiologi, og har arbeidet med brystdiagnostikk siden 1997, de siste årene som overlege og senterleder ved Brystdiagnostisk senter, Radiologisk avdeling, HUS. Hun har en master i Erfaringsbasert Helseledelse ved UiB, og disputerte i 2022 ved UiB med tema «3D-mammografi – fremtidens screeningmetode for brystkreft?». Hildegunn har vært leder i Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk siden oppstart 2011. 

***

Foredrag: Fremtid og utfordringer i norsk radiologi (Aslak Aslaksen)

Abstract: Bildediagnostikk har de siste 40 år vært en sammenhengende suksesshistorie. Den teknologiske utvikling har sprengt grenser på hva man kunne tenke seg å avbilde. Radiologisk intervensjon har bidratt til å behandling som tidligere var utenkelig. Et godt eksempel er moderne slagbehandling. Imidlertid setter samfunnets ressurser grenser for hva man kan gjennomføre. Økt aktivitet og økte diagnostiske muligheter innen radiologi øker også faren for overdiagnostikk og overbehandling. Hvordan skal radiologien og radiologen utvikle seg for å møte disse utfordringene? Hva blir radiologens rolle når alle bilder er umiddelbart tilgjengelige og klinikeren selv kan bruke bilder og KI-tolkning som et supplement til sin kliniske vurdering?

Aslak Bjarne Aslaksen f 1955. Cand med UiB 1981. Dr. med UiB 1991. Spesialist radiologi 1992. Sjeflege ved Haraldsplass diakonale sykehus 1998-2002. Avdelingsdirektør ved Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus siden 2002. Professor i helseledelse ved UiB siden 2017. Leder for nettverk for radiologi i Helse Vest siden 2014. Medlem av kvalitetsutvalget i NoRaNo fra 2002-d.d. Bidratt til «Gjør Kloke valg» i Radiologi. Bidratt til Helsedirektoratets strategi for riktig bruk av radiologi (2019). Initiativtaker til prosjektet: Verdibasert radiologi i Helse Vest (VeRaVest).

***

Foredrag: Fremtid og utfordringer innen norsk helsevesen (Ståle Clementsen)

Ståle Clementsen er leder for Norsk overlegeforening