Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Ny spesialistutdanning, opplæring i læringsmål for andre spesialiteter

På vegne av lederne ved de største bildediagnostiske/intervensjonsradiologiske enhetene i landet, samt Norsk radiologisk forening og Norsk forening for intervensjonsradiologi ble følgende brev sendt til Helsedirektoratet den 28.02.19. Brevet kommenterer utfordringene med ny spesialistutdanning og opplæring i læringsmål for andre spesialiteter.
18. mars 2019

Til

Avdeling for retningslinjer og fagutvikling, Helsedirektoratet                                                                                                            

og

Den norske legeforening

 

NY SPESIALISTUTDANNING, OPPLÆRING I LÆRINGSMÅL FOR ANDRE SPESIALITETER

I den nye spesialistutdanningen har det blitt forskriftsfestet læringsmål i mange spesialiteter som i dag ligger innenfor radiologi. Tidligere ble slike saker tatt opp mellom de aktuelle spesialitetskomiteene. I prosessen med den nye spesialistutdanningen ble ikke dette gjort. Så vidt oss bekjent er dette heller ikke blitt tatt opp med andre deler av fagmiljøet eller helseforetakene. Det forventes nå at de radiologiske avdelingene skal bidra i utdanningen av spesialister i andre fag. Eksempler på dette er karkirurgi, kardiologi, generell indremedisin, nefrologi, gastroenterologi, nukleærmedisin og akutt- og mottaksmedisin.

Spennet i disse læringsmålene er stort, fra forholdsvis lite omfattende ultralydundersøkelser til CT-undersøkelser som kun spesialiserte overleger i radiologi behersker, samt avanserte karintervensjonsprosedyrer.  

De radiologiske avdelingene er generelt svært travle og det er allerede utfordrende å følge eksisterende krav til utdanningen av spesialister i radiologi. Dette gjør at det blir ekstra utfordrende å skulle bidra til utdanningen av spesialister i andre fag i det omfanget som den nye spesialistutdanningen legger opp til. I alle foretakene kommer det nå henvendelser med krav om at radiologisk avdeling skal bidra med slik opplæring. Konsekvensen av å innføre læringsmål hvor de radiologiske miljøene forventes å bidra, men hvor kapasiteten til å bidra i opplæring av spesialistkandidater fra flere spesialiteter er begrenset, kan bli at disse ikke får den opplæring som forventes innen den tid de har til rådighet i sin spesialiseringsperiode med tilhørende forsinkelse før disse kandidatene blir godkjente spesialister i sine fag.

Vi ønsker å ta opp denne saken på overordnet nivå og tar med dette initiativ til et snarlig møte mellom representanter fra lederne på universitetssykehusene, lederen for Norsk radiologisk forening, leder for Spesialitetskomiteen i radiologi, Legeforeningen og Helsedirektoratet.

 

 

28.02.19.

 

Helga Brøgger

Leder i Norsk Radiologisk Forening

 

Knut Haakon Stensæth

Leder i Norsk Forening for intervensjonsradiologi

 

Edmund Søvik

Klinikksjef, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital

 

Paulina Due-Tønnessen

Klinikkleder, Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin, Oslo Universitetssykehus

 

Aslak Aslaksen

Avdelingsdirektør, Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

 

Ulf Harald Isaksen

Avdelingsleder, Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

 

Jon Haakon Malmer-Høvik

Avdelingssjef, Avdeling for bildediagnostikk, Vestre Viken HF

 

Nina Rolland Krogh

Avdelingsleder, Bilde-diagnostisk avdeling, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Akershus universitetssykehus HF

 

Terje Bakkelund

Avdelingssjef, Avdeling for radiologi, Stavanger universitetssykehus