Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Høstmøte 2021: Kan nyere MR-sekvenser øke forståelsen av psykiske lidelser?

Olga Therese Ousdal, Radiolog og forsker ved Haukeland sykehus, årets vinner av Spångbergprisen, holder foredrag på Radiologisk Høstmøte fredag 29. oktober 2021.
Audun Berstad
14. september 2021
bilde av Olga
Olga Therese Ousdal

Psykiske lidelser er ifølge Verdens Helseorganisasjon blant de viktigste årsakene til tapt helse på verdensbasis. I motsetning til en rekke somatiske lidelser som hovedsakelig rammer eldre, debuterer psykiske lidelser ofte i ungdomsårene og i tidlig voksen alder. Så mange som 50% av pasientene får symptomer før fylte 14 år, og 75% før en alder av 24 år. Dersom lidelsene forblir ubehandlet, kan det resultere i mange år med tapt livskvalitet for pasienten, og store økonomiske og sosiale konsekvenser for samfunnet.

Tradisjonelt har MR caput blitt brukt til å utelukke somatiske årsaker til pasientens psykiske helseplager. De siste par tiårene har imidlertid MR caput fått en stadig viktigere rolle i forskningen på disse lidelsene. Jeg vil i dette foredraget presentere noen funn fra denne forskningen. Jeg vil vise eksempler på studier der man har anvendt tradisjonelle (T1) og studier der man anvender nyere (BOLD fMRI og multi-shell diffusjon) MR sekvenser. I tillegg vil jeg drøfte hvordan store multinasjonale forskningssamarbeid og bruk av maskinlæring har bidratt til viktige oppdagelser. Jeg vil argumentere for at et flerfaglig samarbeid der kompetanse innen radiologi, psykiatri, medisinske basalfag og medisinsk teknologi sammen bidrar til å styrke denne forskningen.

Selv om radiologenes rolle primært vil være å utelukke somatiske årsaker til psykiske helseplager også i de nærmeste årene, er kompetanse i radiologi av økende viktighet innen biologisk psykiatrisk forskning. Radiologene kan derfor være med på å forme et forskningsfelt som man tror vil gjøre store fremskritt i årene som kommer.   

Foredragsholders e-post: olgatherese.ousdal(at)gmail.com  

Se mer info og påmelding Høstmøte