Disputas: Anne Bethke

Anne Bethke ved institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): "Microvascular perfusion in STEMI patients in infarcted
and remote myocardium: Angiographic and CMR findings". Disputasen finner sted 22. mars Ullevål sykehus.

Pasienter med ST-elevasjons hjerteinfarkt (STEMI) som behandles med trombolyse og/eller utblokking av koronarkar (PCI) har generelt en god prognose. Suksessrik behandling defineres som åpne koronarkar på angiografi etter PCI. Dessverre betyr ikke det nødvendigvis at blodgjennomstrømning i mikrosirkulasjonen til hjertemuskelen er tilstrekkelig og noen pasienter utvikler hjertesvikt mens enkelte dør i løpet av det første året.
I min avhandling har vi sett på to metoder for å bedømme  blodgjennomstrømning av hjertemuskelen og deres rolle i oppfølgning etter infarkt.
Umiddelbart etter gjennomført PCI vurderte vi mikrosirkulasjonen ved å følge kontrastopptak og utvasking i hjertemuskelen ved angiografi i området til den infarktrelaterte arterien.

Kort tid etter infarktet og etter fire måneder målte vi ikrosirkulasjonen også med MR ved å registrere relativ endring av signalintensitet i hjertemuskelen før og etter kontrastopptak i løpet av det første minuttet.
Redusert blodgjennomstrømning av hjertemuskelen ved angiografi og MR var assosiert med reduksjon av hjertets pumpefunksjon og økt infarktstørrelse etter fire måneder.
Kort tid etter infarktet viste MR lavere blodgjennomstrømning til hjertemuskelen i området med infarkt enn uten infarkt. Denne forskjellen var utjevnet etter fire måneder.
Etter fire måneder var det signifikant lavere blodgjennomstrømning i både infarsert og ikke-infarsert område hos pasienter med lav blodgjennomstrømning i infarktet ved den tidlige MR undersøkelsen.
Konklusjonen på dette arbeidet er at blodgjennomstrømning i hjertemuskelen målt ved angiografi og MR var assosiert med pumpefunksjonen og infarktstørrelsen ved oppfølging etter fire måneder. Forandringer i blodgjennomstrømning i hjertemuskelen etter hjerteinfarkt kan påvises i både infarsert og i ikke-infarsert hjertemuskel.

Tid og sted:
Fredag 22. mars Auditorium 1, Kreftsenteret (bygg 11), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166.
Prøveforelesning kl 10.15 over oppgitt emne: "Methodological and Practical Aspects and Challenges on First-Pass Perfusion Imaging with MRI"
Disputas kl 13.15.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Dosent Tomas Bjerner, Institutt for kirurgiske vitenskaper, Uppsala universitetet, Sverige
  • Andreopponent: Professor Stein Ørn, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
  • Leder av komiteen: førsteamenuensis Anne Negård, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo


Leder av disputas

Professor II Mona Kristiansen Beyer, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

Pavel Hoffmann (hovedveileder), Nils Einar Kløw, Jan Eritsland, Geir Øystein Andersen