Disputas: Anne Günther

Cand.med. Anne Günther ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Imaging in the diagnosis and prediction of allograft vasculopathy after heart transplantation. Disputasen er torsdag 12. oktober i Oslo.
Anne Günther
Anne Günther

Sammendrag

Forsnevringer i hjertets kransårer er en tilstand som begrenser langtidsoverlevelse etter hjertetransplantasjon. Hjertetransplanterte pasienter undersøkes derfor hyppig med angiografi av kransårene. Dette er en ressurskrevende undersøkelse som, selv om det skjer sjeldent, kan gi alvorlige komplikasjoner.

I avhandlingen Imaging in the diagnosis and prediction of allograft vasculopathy after heart transplantation har Anne Günther og medarbeidere undersøkt om ulike bildeteknikker på en enklere måte enn angiografi kan påvise og forutsi forandringer i kransårene hos hjertetransplanterte pasienter.

Computer tomografi (CT) ble sammenliknet med angiografi og ultralyd av kransårene. Resultatene viste at CT sammenliknet med angiografi med ganske høy nøyaktighet utelukket alvorlige forsnevringer i kransårene. CT viste bare moderat samsvar med ultralyd i påvisning av veggfortykkelser, omtrent på samme nivå som angiografi.

Kalknedslag er en markør for sykdom i kransårene og kan påvises ved en enkel CT-undersøkelse av hjertet. Fravær av kalk indikerte lav sannsynlighet for alvorlige forsnevringer påvist med angiografi, men fravær av kalk utelukket ikke behandlingstrengende forsnevringer. Oppfølgning opp til 10 år etter CT-undersøkelsen viste at tilstedeværelse av kalk i kransårene ga en signifikant dårligere langtidsprognose med hensyn på dødsrisiko, tap av hjertetransplantat og alvorlige hjerterelaterte hendelser.

Kronisk betennelse er en viktig årsak til forandringer i kransårene hos hjertetransplanterte. Betydningen av flere betennelsesmarkører i blodet ble undersøkt i forhold til forekomst av karveggsfortykkelse påvist med ultralyd.

Prøveforelesning

Cand.med. Anne Günther ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydningen av rtg. thorax historisk sett, i dag, og i fremtiden. Prøveforelesningen finner sted torsdag 12. oktober kl 10.15 i Store Auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo.

Disputas

Disputasen finner sted torsdag 12. oktober kl 10.15 i Store Auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Overlege Kerstin Cederlund, Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige
  • Andreopponent: Professor Rune Wiseth, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge
  • Komitéleder: Professor emeritus Ingvar Jarle Vaage, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Steinar Solberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor II Jarl Åsbjørn Jakobsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo