Disputas: Geir André Ringstad

Cand.med. Geir André Ringstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Imaging cerebrospinal fluid dynamics in idiopathic normal pressure hydrocephalus Disputasen finner sted 14. september på Rikshospitalet.
Geir André Ringstad
Geir André Ringstad

Voksenvannhode (normaltrykkshydrocephalus) er en type demens der pasientene kan behandles med kirurgi, men hvor årsaken til sykdommen ofte er ukjent.

I sin avhandling Imaging Cerebrospinal Fluid Dynamics in Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus har Geir André Ringstad og medarbeidere benyttet magnetisk resonans (MR)-avbildning for å studere flyt av cerebrospinalvæske i og utenfor hjernen hos disse pasientene.

Ved bruk av MR-kontrastmiddel som sporstoff i cerebrospinalvæsken og bildeopptak over en periode på 24 timer ble det funnet forsinket utskillelse av sporstoffet sammenholdt med en kontrollgruppe.  I tidligere dyrestudier er sporstoff av denne typen vist å skilles ut fra hjernen på samme måte som demensfremkallende avfallsstoffer gjennom det glia-lymfatiske, eller «glymfatiske» systemet. Redusert glymfatisk funksjon kan derfor være en mekanisme bak demens hos pasienter med voksenvannhode. Sporstoffet fordelte seg primært langs med de store pulsårene på hjernens overflate, men med langsommere hastighet hos pasientene, noe som indikerer en viktig betydning av intakte pulsasjoner i arterier for bevegelse av både cerebrospinalvæske og substanser i og omkring hjernen.

Kirurgiske langtidsmålinger av trykkpulsatilitet på innsiden av hodeskallen er i dag rutine for utvelgelse av hvilke pasienter som skal opereres for voksenvannhode ved Oslo Universitetssykehus. I avhandlingen ble det derfor også benyttet flytsensitiv MR-teknikk (fasekontrast-MR) for å undersøke om markører for pulsatilitet i cerebrospinalvæsken var sammenlignbare med trykkmålingene, og eventuelt kunne erstatte disse. Det ble det ikke funnet tegn til. En årsak til dette kan være at MR ikke fanger opp trykkvariasjoner som skjer over lenger tid. Derimot viste fasekontrast-MR at cerebrospinalvæsken strømmet netto inn i hulrommene på innsiden av hjernen (ventriklene), og ikke ut, slik det er hos friske. Dette kan være en medvirkende årsak til at ventriklene er utvidet hos disse pasientene.

 

Tid og sted

 Fredag 14. september i Grønt auditorium (1) på Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo.

Prøveforelesning kl 10.15 over oppgitt emne: "Kognitiv funksjon, normal og patologisk, slik den kan undersøkes med fMRI (funksjonell magnetisk resonans-billeddannelse)".

Disputasen begynner kl 13.15.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Elna-Marie Larsson, Uppsala universitet, Sverige
  • Andreopponent: Professor II Christian Andre Helland, Universitetet i Bergen, Norge
  • Komitéleder: Professor II Bjørnar Hassel, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Hanne Flinstad Harbo, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor II Per Kristian Eide, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo