Norsk radiologisk forening

Forskningsstoff fra Noraforum

Søknader til Radiologforeningens fond

Søknadfrist 15. september 2018
7. juni 2018
Radiologforeningens fond - illustrasjonsbilde av penger
Radiologforeningens fond - illustrasjonsbilde av penger

Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning

Fondet gir støtte til vitenskapelig undersøkelser, publikasjoner av vitenskapelig materiale, og konferanser og studiereiser i forbindelse med radiologisk forskning. Fondet kan ikke utbetale lønn. 

Alle utbetalinger må skje til forskningskonto, ikke privatkonto. 

Søknaden skal minst inneholde beløp, plan for bruk av midlene, kort prosjektbeskrivelse og CV. 
Søkanden sendes elektronisk til: 
Professor Jarl Å. Jakobsen, dr.med., MHA
Avdeling for radiologi,  
Rikshospitalet, 
Oslo universitetssykehus HF

j.a.jakobsen@medisin.uio.no