Årsmelding 2014-2015

Årmelding Hordaland legeforening 2014-2015.

Årsmeldingen gjelder for styreåret, fra juni 2014 t.o.m. mai 2015.
MedlemstallHordaland Legeforening har siste år passert 2800 medlemmer, hvorav ca 2/3 sykehusleger. Det er ca 1000 medisinstudenter i Hordaland, hvorav drøyt 800 er medlemmer i NMF.

Det har i perioden vært avholdt 9 ordinære styremøter i perioden, et av styremøtene har vært i form av 2 dagers arbeidsseminar i januar 2015.
Styret har behandlet 69 saker, og de godkjente referatene fra alle styremøter legges ut på HLF sine hjemmesider. Styrets representanter har representert HLF i forskjellige fora utover styremøtene, både innad i legeforeningen og med andre instanser.Hordaland legeforening - Årsmelding 2014-15

Årsmeldingen gjelder for styreåret, fra juni 2014 t.o.m. mai 2015, tilpasset  tidspunkt for årsmøte.

Medlemstall:
Hordaland Legeforening har siste år passert 2800 medlemmer, hvorav ca 2/3 sykehusleger. Det er ca 1000 medisinstudenter i Hordaland, hvorav drøyt 800 er medlemmer i NMF.

Styret for HLF for perioden 2013-2014:

Eivind Solheim, leder
Christian Busch, kasserer, årsmøtevalgt
Espen Rostrup, årsmøtevalgt
Tord Moltumyr, LSA, nestleder
Vara LSA: Kristin Cotta Schønberg
Øivind Wesnes, AF, sekretær 
Vara AF: Kirsten Rokstad
Aina Nærø Kristensen, OF 
Vara OF: Geir Arne Sunde 
Bjørn Liljestrand Husebø, Ylf 
Vara Ylf: Christopher Kvistad Elnan
Karin Stang Volden, PSL 
Vara PSL: Harald Miljeteig
Eva Gerdts, LVS 
Vara LVS: Ole Erik Iversen
Ingunn Glenjen, NAMF 
Vara NAMF: Gro Altenau

Kimberly Kleftåsib M Hoff var styremedlem for OF første del av perioden, Ain, Nmf 
Vara Nmf: Rebekka Dahl  

Det var ikke valgår inneværende periode, men Nmf stiller nye representanter årlig, med virketidspunkt fra 1.september. Jana M Hoff var styremedlem for OF første del av perioden, Aina N Kristensen tok over fra 01.01.15.

Landsstyredelegater for 2013-2014:

Eivind Solheim
vara: Karin Stang Volden
Espen Rostrup 
vara: Christian Busch

Det er flere leger fra Hordaland i Landsstyret, og også flere andre styremedlemmer med plass, men disse representerer enten yrkesforeninger eller fagmedisinske foreninger.

Husstyret for Legenes hus. 
HLF har hatt Bjørn Erik Rosenberg som leder av husstyret. Øvrige medlemmer fra HLF er Christian Busch og Henrik Halvorsen.  

HLF sine medlemmer i Regionutvalget:
Eivind Solheim – leder for Regionutvalget 2014-2015
Ingunn Glenjen
Eva Gerdts
Kimberly Kleftås
Bjørn Liljestrand Husebø

Styrets virksomhet 
 

Det har i perioden vært avholdt 9 ordinære styremøter i perioden, et av styremøtene har vært i form av 2 dagers arbeidsseminar i januar 2015.
Styret har behandlet 69 saker, og de godkjente referatene fra alle styremøter legges ut på HLF sine hjemmesider. Styrets representanter har representert HLF i forskjellige fora utover styremøtene, både innad i legeforeningen og med andre instanser.

Vi vil i det følgende ikke omtale alle saker som styret har behandlet, men kort orientere om noen saker som har vært viktige for styret. 

Legenes Hus

Hordaland Legeforenings styrerom ble omfattende pusset opp og utvidet i 2014, og er nå innredet for å kunne være et flerbruksrom, med kapasitet til opp mot 25-30 stykker. Rommet kan lånes av de ulike foreningsleddene til møter, foredrag m.m. Styret håper at flere vil benytte seg av dette rommet.

Nåværende leietaker/caterer Søtt&Salt (1.etg og kjeller) har kontrakt til 2019 med mulighet til forlengelse. Store oppgraderinger de senere årene har gitt huset en større verdi og bedre stand, men overskudd har foreløpig ikke kunne tas ut til foreningen. I 2014 ble det meste av tilgjengelige midler brukt på møterom i 2.etasje, mens det i kommende periode er planlagt en påkrevet oppdatering av kjøkkenet. HLF må vurdere å sette inn ekstra kapital i huset for at dette skal kunne gjennomføres. Kontorarealene i huset har stort sett vært utleid, og inntektene fra disse er stabile.

Paraplyen

Espen Rostrup har også dette året fungert som kombinert redaktør for våre nettsider og Paraplyen. Etter mange års tjeneste som tillitsvalgt og redaktør, vil han nå slutte, og styret er midt i prosessen med å ansette en ny redaktør.

Det har vært stabilt noe lav annonseinngang de senere år, og dette begrenser antall sider med redaksjonelt stoff. HLF har betalt 15000 pr nummer for å dekke inn økte kostnader (distribusjon) og stabilt lav annonseinngang. Styret får klare tilbakemeldinger på at bladet blir lest, og mener dette er en god bruk av medlemmenes kontingentmidler. Vi ser for oss en økende bruk av digitale plattformer i fremtiden, men mener at det trykte bladet fortsatt har en stor verdi.

Tillitsvalgtkurs for sykehusleger

Tillitsvalgtkurs for sykehusleger har tidligere vært et årlig arrangement for Hordaland Legeforening i samarbeid med Ylf. Endringer i legeforeningens kursplattform fører til at disse kursene fremover vil arrangeres av foreningen sentralt, og HLF vil ikke lenger ha noen formell rolle i dette.

Mentorordningen

Styret støtter medisinstudentenes mentorordning.  Det er flere grupper i arbeid, og styret har også i april i år finansiert et etikkseminar for studenter og mentorer på legenes hus. MOFA/UiB startet fra i høst en egen mentorordning, som er en obligatorisk del av studiet. Legeforeningens mentorordning fortsetter foreløpig videre som en frivillig ordning.  

Halvårlige møter med NAV

Styret, ved leder, Karin Stang Volden og Øivind Wesnes, har hatt halvårlige møter med NAV fylkesledelse og oppgjørskontor for å drøfte fortløpende samarbeid. Særlig fastlegenes samarbeid med NAV diskuteres i dette forumet. Dersom saker og problemstillinger meldes inn til oss fra medlemmene, kan dette være et godt forum for å komme frem til løsninger. 

Høringssaker
Styret har mottatt de fleste landsstyresakene til høring, og mange saker har vært oppe til diskusjon. I noen saker har vi ikke følt det naturlig å avgi noen uttalelser, men vi har levert svar til Legeforeningen sentralt i flere saker, deriblant.:

Somatiske akuttmottak
Spesialiststruktur
Legevakt
Fastlegeordning
Prioritering
Diverse lovendringsforslag og foreningsinterne høringer

Medlemsarrangementer

Etter en langvarig evaluering besluttet et enstemmig styre ikke å videreføre den tradisjonsrike 17.mai-frokosten på Legenes Hus. Arrangementet, som var av en ren sosial art, var HLFs største utgiftspost. På tross av forsøk på å senke utgiftene, var det fortsatt en kostnad vi vurderte å bli uforsvarlig høy. At en betydelig andel av deltakerne var ikke-medlemmer, og at arrangementet var utilgjengelig for mange av medlemmene, styrket dette argumentet.

I stedet for 17.mai-frokost, ønsker styret å arrangere flere medlemsmøter, gjerne etter modell fra årsmøteseminaret, altså møter med blandet faglig og sosialt innhold.

Styret har videreført tradisjonen med juletrefest i Legenes Hus. Arrangementet er populært, og har meget god oppslutning, dog heller ingen faglig- eller fagforeningsprofil. Utgiftene til dette arrangementet er betydelig lavere enn til 17.mai.

Årsmøte og årsmøteseminar har blitt etablert som et bredt medlemsarrangement, og styret ønsker å opprettholde denne tradisjonen også videre.

Årsmøte med seminar

På grunn av forfall fra hovedinnleder, valgte styret å utsette planlagt årsmøteseminar og årsmøte i 2014. Nytt seminar ble planlagt, med helt nytt program. Gjennomført oktober 2014, med meget god oppslutning, både den sosiale delen og foredraget.

Kurs

Hordaland Legeforenings kurskomite ledes av Anne Laue. Komiteen samarbeider med kurskoordinator Tove Hellem (UiB/Dnlf). Kurskomiteen har arrangert høstkurs i november 2014. I tillegg ble det arrangert akuttmedisin og grunnkurs allmennmedisin.

Hordaland legeforening har siste to perioder vært meir involvert i kursvirksomheten, da ansvaret for økonomien for kursene ble flyttet fra Dnlf sentralt og ut til lokalforeningene. Siste år har dette gitt HLF et mindre økonomisk overskudd. 

Styret HLF
Mai 2015