Hordaland legeforening

Lokalforening

2016

Årsmelding 2015-2016

28. oktober 2016

Melding om styrets arbeid.

Styret, som ble valgt for 2 år fra 01.09.15, har i foregående arbeidsår bestått av:
Leder: Gunnar Ramstad
Nestleder: Aina Nærø Kristensen (OF)
Kasserer: Tord Moltumyr (LSA)
Sekretær: Øivind Wesnes (AF)
Karin Stang Volden (PSL)
Christopher Elnan Kvistad (YLF)
Anne Kristine Jordal (NAMF)
Timo Kanehl (NMF)
Anne Laue, årsmøtevalgt (AF)
Eva Gerdts (LVS) erstattet av Rune Grønseth midt i perioden.
Kimberly Martine Kleftås, årsmøtevalgt (NMF)

Styrets årsmøtevalgte leder, Trond Egil Hansen, trakk seg som leder i starten av første styremøte pga habilitetsproblemer, den 22. sept 2015.
Styret valgte Gunnar Ramstad til nestleder for styreperioden, og han fungerer derfor som styreleder til valget i 2017.  Årsmøtevalgt vara til styret, Kimberly Martine Kleftås fikk fast plass.

Årsmøtevalgte delegater til legeforeningens landsstyre er:
Gunnar Ramstad og Tord Moltumyr (personlig vara for Trond Egil Hansen)

Styret har i siste periode hatt 8 styremøter. Vi har hatt arbeidsmøte over 2 dager i januar 2016. Styremøtene holdes som regel i Legenes Hus.

48 saker er behandlet, deriblant er det gjennomgått en del høringssaker og HLF har avlevert høringssvar både vedr legeforeningens organisasjon og helsepolitiske tema.

Medlemstall:

Det var pr 1. mai 2016 følgende medlemsmasse i Hordaland Legeforening:

HLF: 2996
YLF: 1067
OF: 907
AF: 590
LVS: 162
PSL: 146
LSA: 80
Namf: 44

 

Andre aktiviteter:

Leder og nestleder har deltatt på 2 dagers seminar for fylkesledere og regionsutvalgsledere i november 2015, i regi av legeforeningen. Det har vært uformelt møte mellom sentrale tillitsvalgte og Bergens Tidende. I mars hadde lederne for legeforeningen i vestlandsfylkene møte om videre samarbeid. Leder deltok på legeforeningens 2 dagers lederseminar i januar 2016.

Videre deltok leder på seminar i Førde i april, om vansker med legerekruttering i distriktene.

Styrets medlemmer Øivind Wesnes, Karin Stang Volden og leder deltar i halvårlige møter med ledelsen i NAV/Helfo.

Foreningen avholdt juletrefest for medlemmer og barn/barnebarn i januar.

Regionsutvalget har ikke vært aktivt det siste året.

 

Enkeltsaker som har vært styrebehandlet:

1)    Kvinnsland-utvalget. Ny eierform/styringsstruktur av sykehus. Avgitt høringsuttalelse.

2)    Flytting av Landsstyremøte og funksjonsperiode for sentralstyret. Avgitt høringsuttalelse.

3)    Etterutdanning av spesialister. Avgitt høringsuttalelse.

4)    Fortløpende vurdering av Paraplyen, økonomi og utgiver.

5)    Rekrutteringsstillinger i allmennmedisin. Orientering av prosjektgruppe, ved Tande, Enoksen og Voltersvik.

 

Paraplyen

Katja Løvik er ny redaktør i paraplyen, samt nettredaktør for hjemmesidene våre. Paraplyen kommer ut i papirformat 4 ganger årlig. Hun er ansatt for denne 2 års perioden, fra 1. sept. 2015. Hun møter i alle styremøter. Vi er inne i en fase hvor vi vurderer kostnader og drift av Paraplyen, og det kan bli aktuelt å skifte samarbeidspartner/trykkeri for utgivelsen av Paraplyen.

 

Legenes Hus

Driften av Legenes Hus går med samme samarbeidspartner, Søtt/Salt, og det vises til gjennomgang av årsregnskap for huset. Det er i siste år ikke gjort vesentlige investeringer i huset, men det arbeides med plan om å forbedre kjøkkenet.