Referat fra styremøte i STLF 10. desember 2018

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt) Johanna Westin (årsmøtevalgt), Eli Øvstedal (AF), Signe Lohmann-Lafrenz (Namf), Anders Prestmo (PSL), Marit Seim Ekeland (Of), Kari Risnes (LVS), Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Mathilde Hernholm (Nmf), Helge Hatlevoll (LSA)

119/2018: Godkjenning av møteinnkalling og agenda.
Møteinnkalling og agenda ble godkjent.

120/2018: Godkjenning av referat.
Referatet ble godkjent.

121/2018: Aktuelle saker fra foreningen.
AF: Fastlegedagen 5. desember. Trønderopprøret. Vernebestemmelser for legevakt. Takster. Rekruttere nye fastlege og stabilisere de som er fastleger.
Ylf: Fokus på ny LIS-utdanning. Har hatt FTV samling med forhandlingskurs. Har også hatt høstkonferanse.
PSL: har startet prosessen med å få til en avtale med St. Olav. Det diskuteres inndragelser av hjemler.
Of: Økonomi; sykehuset pr. oktober 2018 går 55 mill. i «underskudd» i forhold til budsjett, ikke kommunisert godt nok at dette ikke er et reelt underskudd men ikke oppnådd budsjett. Ny sykehusdirektør har kommet med innsparingstiltak som er diskutert på avdelingene.
LVS: Viktig å sikre god lønnsutvikling samt ivareta leger som akademisk gruppe. Utfordring at medisinstudiet ledes av prodekan uten medisinfaglig kompetanse.
Namf: Hvordan skal LIS få opplæring i bedriftshelsetjeneste /arbeidsmedisin? Veiledning?

122/2018: Helseplattformen.
Johanna Westin informerte. Det har vært avholdt 3 møter.

123/2018: Helsepolitiske saker.
Elektroniske nettbaserte helsetjenester. Det ble diskutert rundt bordet.
Kan skape merarbeid for fastleger. Dobbel kostnad for pasienten.

124/2018: Medlemsmøter.
Oppsummering av medlemsmøte den 3. desember.
ca. 50 deltakere. Bra møte med mange gode tilbakemeldinger.
Når det gjelder nye medlemsmøter så ble det litt diskusjon om hyppigheten av disse møtene. Det ble enighet om å ikke arrangere et medlemsmøte i mars.

125/2018: Saker fra RU og oppsummering av helsepolitisk seminar.
Det har vært arrangert et lokalforeningsseminar på Gardermoen i
november. Johanna Westin refererte. Meget nyttig seminar.
Helsepolitisk seminar avholdt den 3. desember. Veldig bra tilbakemeldinger og flott arrangement!

126/2018: Samhandlingskonferanse 5. april 2019.
Torkild Skaar presenterte foreløpig program.

127/2018: Årsmøte og sommerfest 2019.
Johanna Westin tar kontakt med Nidarosfondet vedr. en felles sommerfest.

128/2018: ASU - orientering.
Torkild Skaar er valgt som medlem i ASU. Orientering på neste styremøte.

129/2018: Høringer.
Utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre. Frist 22.01.

Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

Landsstyremøtet 2019 – Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m. Frist 11.01.

Vedtak: Det leveres høringssvar. Ansvarlige: Torkild Skaar og Eli Øvstedal.

Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter, og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. Frist 16.12.

Vedtak: Det leveres ikke høringssvar.

130/2018: Møteplan for 2019.
Datoer for styremøter: 29. januar, 26. februar, 27. mars, 29. april, 12. juni (fra kl. 17.30 med påfølgende middag).

131/2018: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Publisere fra helsepolitisk konferanse 3.12 og Regional brukerkonferanse.

132/2018: Eventuelt.
Forskning. Kurs i elementær forskningsmetodikk 4 timer, 4 kursdager.
Maks deltagere: 12 stk.
Rettet mot allmennleger. Kostnad ca. 50.000,-

Møtet ble avsluttet kl. 22.00.
Referent: Bente Grønnesby