Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter, og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

27. november 2018

Høringsfrist 16.12.2018

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon. Hensikten med forslaget er å gi hjemmel for at det kan ytes stønad ved pasientbehandling når leger i spesialisering gjennomfører deler av spesialistutdanningen hos en avtalespesialist.

Bakgrunnen for forslaget er endringer i spesialistutdanningen for leger, og behovet for at deler av spesialistutdanningen kan gjennomføres hos avtalespesialister. Regjeringen ønsker å øke bruken av private avtalespesialister i spesialistutdanningen. For å legge til rette for denne utviklingen mener departementet at det må etableres en permanent ordning for det økonomiske oppgjøret mellom pasienten og folketrygden.

De fire regionale helseforetakene, sammen med Helsedirektoratet og Den norske legeforening, har utarbeidet en ny økonomisk modell for spesialistutdanning i avtalepraksis. Det er laget en mal for avtaler mellom helseforetak og avtalespesialist, som kan benyttes når et helseforetak ønsker å inngå avtale med en avtalespesialist om at lege i spesialisering skal få oppfylt definerte læringsmål i avtalepraksis.

Det foreslås at det er avtalespesialisten som beholder refusjoner og egenandeler som lege i spesialisering utløser gjennom pasientbehandling. Når avtalespesialisten skal sende inn krav for utført pasientbehandling av lege i spesialisering, må Helfo få informasjon om hvilke avtalespesialister som har lege i spesialisering i sin praksis, og hvilket arbeid som er utført av denne legen. Dette kan gjøres ved å oppgi HPR-nummeret/ personnummeret til utførende behandler per regning.

Avtalespesialisten skal være helsefaglig ansvarlig for arbeidet til lege i spesialisering, og den praktiske tjenesten gjennomføres under veiledning og supervisjon av avtalespesialisten. Det er avtalespesialisten som setter fram krav om refusjon for arbeid utført av legen i spesialisering, og det er avtalespesialisten som er økonomisk og faglig ansvarlig for kravet om refusjon.

Les mer om forslaget på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-forskrift-om-rett-til-trygderefusjon-for-leger-spesialister-i-klinisk-psykologi-og-fysioterapeuter-og-i-forskrift-om-stonad-til-dekning-av-utgifter-til-undersokelse-og/id2620380/?expand=horingsnotater

 

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv