Referat fra styremøte i STLF 17. september 2021

Arbeidsmøte i STLF
Sted: Britannia Hotell

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Vivi Bakkeheim (Of), Runa Unsgård (vara Ylf), Anders Prestmo (vara PSL), Olivia Høeg-Omdal Paulsen (Nmf), Hilde Myren (Namf), Kari Risnes (vara LVS), Torstein Sakshaug (vara AF), Trine Utne Brede (kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær) 
Forfall: Tone Dorthe Sletten (PSL), Marius Widerøe (LVS), Tobias Solli Iveland (Ylf), Finn Marum Høivik (AF)

64/2021: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Møteinnkalling og agenda ble godkjent

65/2021: Konstituering av styre, valg av nestleder
Vedtak: Styret ble konstituert. Nina Therese Hagen ble valgt til nestleder

66/2021: Informasjon om styrearbeid, hva det innebærer og forventninger
Lover for Den norske legeforening, valgregler og instrukser for tillitsvalgte og  presentasjon av organisasjonen Den norske legeforening ble gjennomgått.
Vedtak: Styret tar saken til orientering

66/2021: Informasjon om samarbeid med andre
Lindy Jarosch-von Schweder orienterte.
- Administrativt Samarbeidsutvalg (ASU) – medlem fra STLF er Torkild Skaar
- Helseplattformen, fastlege Thor Digre representerer Sør-Trøndelag
- Regionutvalg Midt-Norge (RU) – Regionutvalget består av lederen for hver av lokalforeningene i regionen og én lokal representant for alle yrkesforeninger som ikke allerede er representert gjennom lokalforeningslederne. Norsk medisinstudentforening ved NTNU har også en representant i regionutvalget.
- Lege-legeutvalget (nå endret navn til Fagråd for legesamarbeid) observatører: Anders Prestmo og Lindy Jarosch-von Schweder

68/2021: Nytt fra foreningene
LVS: Det er utfordrende å rekruttere til NTNU-stillinger
PSL: Ny leder i PSL sentralt: Erik Ljåen fra Møre og Romsdal                       
Aktuelle saker: Helse Midt-Norge jobber med innføring av felles henvisningsmottak i psykiatri som ledd i nasjonalt prosjekt. Så langt på forsøksstadiet med svak fremdrift og uløste problemstillinger. Man forsøker igjen å se om det er mulig å gå over til innsatsstyrt finansiering av avtalespesialister. Dette er et ønske fra                                departementet for lettere å kunne sammenligne aktivitetstall. DNLF er kritisk til dette, og det er gjort flere forsøk siden tidlig 2000-tall som så langt ikke har ført frem.
Namf: Det jobbes med utvikling av faget bedriftshelsetjeneste (BH) og at BH skal være relevant i norsk arbeidsliv.
Nmf: Studentene er bekymret for sitt eget læringsutbytte under Covid. Når det gjelder medisinstudenter i arbeid så er det viktig at de får gode betingelser og at dette følges opp av Nmf.
Of: Det meldes om lange ventelister på St. Olavs. Dette merkes spesielt godt på avdeling for psykisk helsevern. Det er i tillegg utfordrende å rekruttere til ledige stillinger på samme avdeling.
Helseplattformen: Ved implementering av Helseplattformen påregnes det 4 ukers nedetid - deretter skal det nye systemet være på plass.
AF: Det er vanskelig å få rekruttert til ledige hjemler, og stadig flere i      Trondheim mangler fastlege
 LSA: Det har vært en del kursvirksomhet og det er positivt.
 Vakt: det har vært tilfeller av at noen leger går 24/7 vakt uten at man får kompensasjon for dette. Dette må følges opp av de tillitsvalgte.
Ylf: Mange LIS-leger jobber ekstra vakter, men de har ikke gode nok avtaler. Tillitsvalgte bør involveres på alle nivå.        
Det har kommet innspill på at Ylf bør representeres i RegUt.                                                                                            
69/2021: Handlingsprogram 2021-2023
Hver enkelt yrkesforening tenker gjennom hva de ønsker å arbeide med i neste 2-års periode og sender innspill til ny handlingsplan til organisasjonssekretær. Dette kan gjerne ses opp mot legeforeningens arbeidsprogram som du finner her:                   https://www.legeforeningen.no/nyheter/2021/landsstyremotet-nytt-  arbeidsprogram-vedtatt/
STLFs handlingsprogram 2019-2021 finner du her:                                          https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-oss/sor-trondelag-legeforenings-handlingsprogram/sor-trondelag-legeforenings-handlingsplan-for-2019-2021/

70/2021: Årshjul og møteplan for høst 2021 og vår 2022
Styremøter:
2021: 26. oktober, 16. november
2022: 6. januar, 10. februar, 3. mars, 5. april og 9. juni

Andre viktige datoer:
2021: 9. desember – julebord
2022: 6. mai – årsmøte og jubileumsball

Medlemsmøter 2022:
Januar; medlemsmøte, dato og tema ikke bestemt
8. mars: Bokbad Cecilie Arentz-Hansen «Pionèr i kvinnehelse»                

71/2021: Kurs/møter
a) Kurskomitéens planer for høst og vår
Høst:
Klinisk emnekurs i fysikalsk medisin
Geriatriforum
Vår/videre planer:
Pediatrikurs, kveldskurs i Epic (?) lege for legekurs i Helseplattformen, Ultralydkurs i samarbeid med St. Olavs – skal også være aktuelt for LIS.
Det kan være aktuelt med et medlem fra Ylf og et fra Of i kurskomitéen.
Vedtak: Styret tar kurskomitéens planer til orientering.

b) Styrets satsing
- Samhandlingskonferanse gjennomføres årlig
- Sentral forskrivingsmodul (Anders og Lindy tar opp dette i Fagrådet)
- Tillitsvalgtkurs, desember 2022, hurtigrutekonferansen høsten 2022
- Medlemsmøter
- Lederkonferanse
- Nyhetsbrev

72/2021: Helseplattformen
Torstein Sakshaug orienterte litt fra arbeidet med Helseplattformen.

73/2021: Regnskap så langt i 2021
Vedtak: Saken ble utsatt til et senere møte

74/2021: Høringer
Ingen høringer ble behandlet

75/2021: Eventuelt
Ingen saker til eventuelt

76/2021: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Informasjon om nytt styre på nettsiden