Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge, 4. mars 2020

Tid:      04.03.2020 kl. 10.00-16.00   Møte med Helse Midt Norge (HMN) 13.00-15.00
Sted:    Helse Midt-Norge, Stjørdal

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder Sør-Trøndelag Legeforening / konserntillitsvalgt), Eigil Sandvik (AF), Anders Prestmo (PSL), Bjørn Buan (leder RU/LSA), Øystein Ohr (vara Nmf), Erik Kjetså (Ylf), Marius Widerøe (LVS), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Dragan Zerajic (leder Nord-Trøndelag legeforening), Hilde Myren (Namf), Ingunn R. Innerdal (leder Møre og Romsdal), Sofia Ruiz (Nmf), Jens Olaf Kleinau (Of)

1/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent

2/2020: Godkjenning av referat fra forrige møte
Referat fra RU-møte den 16. September 2019 ble godkjent.
Vedtak: fra og med neste møte skal saksliste inneholde et ekstra punkt; «oppfølging av referatsaker».

På dialogmøte med HMN den 16/9-19 ble det uttrykt bekymring i forhold til  rehabilitering og nedleggelse av Fys.med-klinikken.
Det er ønskelig at alle ASU-utvalg tar med dette videre i sine respektive møter.

3/2020: Introduksjon av og for nye medlemmer 
Bjørn Buan informerte kort om hva Regionutvalget er, og sammensetning av dette.

Regionutvalg Midt-Norge er ett av fire regionutvalg i Legeforeningen. Regionutvalgene er opprettet som kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i hver av de fire offentlige helseregionene og skal fungere som Legeforeningens representative organ overfor de regionale foretakene. Du kan lese mer her: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/regionutvalg-midt-norge/

Det ble diskutert hvorvidt det er aktuelt å ha representanter fra Aleris og evt. NTNU som medlemmer i RU. Et alternativ kan være at de inviteres på enkelte møter. 
Tillitsvalgtarbeid er et av satsningsområdene til DNLF, hva betyr dette for RU?
Det er enighet om at det er viktig med utvikling, og at vi må gjøre det attraktivt å være med i RU. Sakene som tas opp bør være relevante og ha et tydelig innhold.                    

4/2020: Økonomi  
Bjørn Buan gjennomgikk foreløpig regnskap for 2019 (endelig regnskap foreligger ca. medio juni 2020), samt budsjett for 2020.
Slik det ser ut nå så har vi et underforbruk på ca. kr. 100.000 i 2020.
Lokalforeningsledere oppfordres til å komme med forslag om hvordan vi best kan benytte disse pengene.

5/2020: Orienteringer
Bjørn Buan refererte fra lederseminaret som ble avholdt på Bristol Hotell i januar. Noen punkter som ble belyst; ny nasjonal helse- og sykehusplan, forslag til ny inntektsmodell for RHF-ene (Magnussen-utvalget), hvordan få helse til å bli valgkamptema nr. 1?

Styrekompetansekurset som ble avholdt i BI sine lokaler i februar ble meget vellykket. Oppsummert så var kurset mer relevant for de foretakstillitsvalgte enn for lokalforeningsarbeidet som sådan.
Det er ønskelig at styrekompetansekurs arrangeres av Legeforeningen sentralt.

Nytt fra foreningene:
Nmf: Nmf støtter Grimstadutvalget sin rapport som blant annet har fått en bred tilslutning til at Norge bør utdanne flere leger selv.
Det vurderes et nytt medisinstudie i Stavanger. Dette vil føre til en økning på 440 nye studieplasser i løpet av 7 år.
I den forbindelse er det endel spørsmål som opptar studentene; er det tilstrekkelig antall praksisplasser, hvordan blir fordeling i forhold til sykehus/sykehjem, hvordan skal vi utdanne leger i fremtiden, hvem tar ansvaret. Hva med læringsressurser?

Dette kan være et aktuelt tema til Helsepolitisk seminar: hva skal man med medisinstudiet i fremtiden og hva vil dette bety for Midt-Norge?Ylf: Det uttrykkes bekymring når det gjelder post-leger og kommunehelsetjeneste. Det må ikke undergraves at det er behov for LiS-1 og LIS-2 leger. Hva med veilederrollen?
Spesielt i kommunehelsetjenesten er det et spørsmål om man får veiledning nok? Det skal være trygt å være turnuslege!
Dette er også et arbeidsgiveransvar, det skal være forsvarlig i forhold til pasienten. RU kan ta tak i den kommunale biten i forhold til dette.
Det er mange ledige hjemler, og dette fører til at man ansetter nyutdannede leger.
Dette kan igjen føre til utfordringer i forhold til nok veiledning.
PSL: Rekruttering er en utfordring. Det har vært avholdt et møte med Helseplattformen. Helseplattformens system skal testes ut på bl.a. øyeleger og psykologer.
LVS: Rekruttering er en utfordring også hos LVS sine medlemmer.
Generelt ønsker leger en lavere stillingsprosent i universitet ved ansettelse, så 100% stillinger er det vanskelig å få søkere til.
Of: Helseplattformen tar mest fokus. Stedlig ledelse er positivt både i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal.
STLF: Har hatt medlemsmøte i januar med tema: Stakkars liten, syk og sliten – sykeliggjør vi en hel generasjon unge mennesker med bl.a. forfatter Nina Lykke.
STLF skal arrangere samhandlingskonferanse i mai i samarbeid med St. Olavs hospital.
AF: Venter på handlingsplan fra Høie, kommer til sommeren – skulle vært levert til påske. Det er mange ledige hjemler og få søkere til disse, noe som fører til stort press på de andre fastlegene.                      

6/2020: Forberedelse til dialogmøte med HMN

7/2020: Dialogmøte med Helse Midt-Norge (HMN)
Fra HMN deltok: Stig Slørdahl, Henrik Sandbu, Anna Katarina Cartfjord,
Kristian Onarheim, Anne-Marie Barane

1. Ny inntektsfordelingsmodell mellom RHFene
Økonomisjef Anne-Marie Barane fra HMN orienterte.
Link til presentasjon finner du her:
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A81f535e1-97dc-4a7e-a7ad-06cda7b16249

2. Evaluering av helsepolitisk seminar 2019
Seminaret oppleves som en god arena for å diskutere helsepolitikk og er et bra treffsted! Litt tekniske utfordringer i forhold til skype-presentasjon fra USA.
Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger både fra forelesere og deltagere forøvrig. Det ble fremhevet at seminaret hadde et godt program med relevante tema.
Lenke til oppsummering: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/regionutvalg-midt-norge/seminar/helsepolitisk-seminar-2019/
Dato for årets seminar settes til 20. November 2020

Forslag til tema: Beredskap, Utdanningskapasitet (Grimstadrapporten) – utdanning av spesialister, helsefellesskap, Helseplattformen: hva har vi lært av samarbeidet mellom fastlege, sykehus og kommune – «bivirkninger av et samarbeid»
Komité: lokalforeningsledere samt Bjørn Buan og Kristian Onarheim fra HMN.

3. Helseplattformen
Nils Kvernmo fra HMN orienterte kort om hvordan Helseplattformen AS er organisert. Helseplattformen er et stort og krevende prosjekt der det ofte handler om korte frister og høyt tempo. Det er bred klinisk deltagelse i organisasjonen.

Det er en utfordring å få med fastlegene på Helseplattformen. De har allerede gode systemer som fungerer bra. Hva skal til for å selge inn Helseplattformen til disse?

4. Status for LIS-stillinger og post-leger
– utsettes til neste møte

5. Status – godkjenning av læringsarenaer LIS i HMN
- utsettes til neste møte

6. Representasjon i Samarbeidsorganet
Samarbeidsorgan Midt-Norge er et samarbeid mellom universitet og RHF der ingen tillitsvalgte er representert.

Brukerrepresentanter er representert, men ikke arbeidstakerorganisasjonene. Samarbeidsorganet er en formell beslutningsarena. Det stilles spørsmål til hvorfor ingen arbeidstakere er representert.

HMN: Samarbeidsorganet gjelder bare to sektorer og er ikke en beslutningsarena. Dette kommer ikke i konflikt med hovedavtalen.

7.  Endringer ved Helse Møre og Romsdal
Psykisk helsevern, ny (stedlig) ledelse, spørsmål om endringer ved fødetilbud.
- saken ble ikke tatt opp i møtet da innleder Ingunn R. Innerdal ikke var tilstede.

8. SNR- prosjektet: Involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten
- saken ble ikke tatt opp i møtet da innleder Ingunn R. Innerdal ikke var tilstede.

9. Nytt om fastlegesituasjonen v/AF – hva betyr dette for spesialisthelsetjenesten?
- saken ble ikke tatt opp i møtet da innleder Dragan Zerajic ikke var tilstede.

10. Nasjonal helse- og sykehusplan, spørsmål til diskusjon fra tillitsvalgte
Hva oppfatter vi som største mulighet og utfordring – i lys av HODs oppdragsdokument for 2020 til HMN.
Helsefellesskap – hvem har hvilke roller?
Legeforeningen v/Lindy Jarosch-von Schweder og HMN v/Kristian Onarheim
- saken ble ikke tatt med i møtet da pkt. 11 vedr. Coronasituasjonen tok mye tid av dialogmøte med HMN

11. Beredskap i HMN knyttet til Coronaviruset
Sykehusene er foreløpig i grønn beredskap og HMN har daglige informasjonsmøter med Folkehelseinstituttet. Det er ukentlige møter mellom alle helseforetakene. Ukentlige møter også med kommunehelsetjenesten.
Det legges planer i forhold til omdisponering av helsepersonell (HR).
Det skal utarbeides et felles mal-verk i forhold til avtaler, og det legges til rette for å inngå avtaler med tillitsvalgte. Avtalene kan benyttes dersom de ansatte blir pålagt ekstra arbeidstid ved en krisesituasjon.
Sykehusene har en opptrappingsplan i forhold til bemanning dersom det skulle være nødvendig.  Det er også utarbeidet et mobiliseringssystem i forhold til studenter, avtalespesialister og pensjonister.

Det presiseres at det er viktig med entydig og lik informasjon til alle sykehus i landet. Folkehelseinstituttets retningslinjer legges til grunn.
Lenke til siden finner du her: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Møtet ble hevet kl. 16.00