Kveldsåpne sykehus; Velkommen etter – Spekter

For dem som skal delta i vårens forhandlinger blir det en travel tid fremover! Det går mot et forhandlingsløp for leger i sykehus som vi kanskje ikke har sett maken til siden 2001 da sykehusene ble helseforetak.
Leder-1-2014-600x356

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har med støtte fra de regionale helseforetakene, valgt å si opp overenskomsten med Akademikerne forut for årets Hovedtariffoppgjør.

Spekters begrunnelse for å gjøre dette, er at de mener at legenes avtale er til hinder for utvidede åpningstider i sykehusene.

Mange av dere som har jobbet i UNN en stund, vet jo at dette ikke stemmer. Vår tariffavtale har hele veien åpnet for å inngå avtaler om ekstraarbeid på kveld eller helg – noe mange også har utført i lang tid. ”Raskere tilbake” er ett stikkord, men det finnes også eksempler på leger som har utført planlagt poliklinikk eller sågar operasjoner på kveldstid og i helg. Dette står det respekt av, særlig når vi vet hvilken arbeidsinnsats, til dels gratis, som våre medlemmer nedlegger. Det er legenes avtalefestede og omfattende unntak fra arbeidsmiljøloven som gjør dette mulig. Leger har de mest fleksible arbeidstidsordningene av alle ansatte i helseforetakene. Legeforeningen har tidligere forsøkt å komme i posisjon for å forhandle en felles avtale med UNN som sikrer kveldspoliklinikk og elektivt helgearbeid, men ledelsen har heller ønsket å ha direkte kontakt med de enkelte legene/avdelingene som deltar i ordningen. Greit nok – så lenge alle er fornøyd og jobben blir gjort. Avtalene som har eksistert har sikret god kompensasjon for ekstraordinært arbeid. Ordningen har vært frivillig, og mitt inntrykk er at de som har hatt tid og overskudd til å delta – har deltatt. Slik har legene bidratt til å sikre pasientene kveldsåpne sykehus, og kuttet ventelister. Det står altså ikke på legene i forhold til å få gjennomført dette.

Spekters egentlige grunn til å utfordre dagens ordning, kan ikke ses på som noe annet enn et ønske om å styre legene langt mer enn det de allerede gjør i dag, gjøre seg uavhengig av frivilligheten som har ligget i ordningen, og presse betalingen ned.

Hovedtariffoppgjøret starter i april, og våre tillitsvalgte trenger innspill og støtte!

Sommerplaner
Sommerferieavviklingen har vært en hodepine for mang en avdelingsleder gjennom årene. I januar 2013 etablerte Legeforeningen og UNN en særavtale om gjennomføring av sommerplaner i UNN. Målet var å sikre ryddige prosesser og forutsigbarhet, slik at legene tidlig fikk avklart ferie og arbeidet i ferieperioden, mens arbeidsgiver tidlig fikk oversikt over bemanningsutfordringene om sommeren, og fikk valgfrihet i forhold til ulike måter å løse dette på. UNN har mest å tjene på å innføre dette blant de legene som jobber mest og har de tøffeste vaktene i utgangspunktet. Samtidig er dette gjerne de legene som har ekstra vondt av å miste friuker og øke vakthyppigheten om sommeren uten en reell kompensasjon. Mange legers arbeidssituasjon er tøff nok slik den er per i dag, slik at en del vil mene at ekstrajobbing ut over dette bør gjøres av dem som har tid og anledning til det. Det skal selvsagt lønne seg å være sommervikar på egen arbeidsplass. På den andre siden er arbeidsgivers ønske om å spare penger, legitim nok. Sommeren 2014 er første året hvor sykehusledelsen har bedt om at sommerplaner skal rulles ut over hele sykehuset. Legeforeningens utgangspunkt er at særavtalen må følges. Det blir nyttig å se på erfaringene av dette, både hva gjelder økonomi, arbeidsmiljø, innsats og effekt. De foretakstillitsvalgte har skrevet om dette i dagens utgave av Skalpellen. Denne artikkelen finner du her.

Reservasjonsrett
Troms legeforening behandlet spørsmålet om legers reservasjonsrett før Landsstyremøtet i juni i fjor, og nå sist i februar i år i forkant at Dnlfs behandling av saken som Regjeringen har ute på høring. Av hensynet til pasientens rett til likeverdig helsetilbud, finner vi ikke å kunne støtte en reservasjonsadgang ut over det som er hjemlet per i dag. Leger bør ikke kunne motsette seg å f.eks. henvise kvinner til provosert abort, eller gjennomføre nødvendig samtale og undersøkelse i den forbindelse. Legene må møte pasienten der pasienten er. Det er ikke pasienten som skal møte legen der han eller hun er. Vi frykter at en lovendring vil kunne åpne for at leger vil reservere seg mot stadig mer om man begrunner det med egen samvittighet eller overbevisning. Høringssvaret finnet du på vår hjemmeside legeforeningen.no/troms under fanen Høringssvar.

Legefesten
7. februar deltok 250 av dere på Den store legefesten 2014. I dette nummeret av Skalpellen har Louise Carlsen og Marthe Høiland gitt en liten stemningsrapport. Dette er første gang ”i manns minne” at Troms legeforening har invitert til et slikt selskap. Vårt inntrykk er at dette var meget godt gjennomført, og at det ikke kommer til å bli 20 år til neste gang! Vi ønsker å få med oss enda flere – og gjøre det enda bedre – neste gang! Råd og tilbakemeldinger mottas med takk til troms.legeforening@gmail.com

En stor takk til den hardtarbeidende festkomitéen som har lagt ned masse gratisarbeid; Leni Hassfjord, Lene Nymo Trulsen, Jan Størmer, Kristina Larsby, Martin Hotvedt, Marte-Petrikke Grenersen, Jorid Degerstrøm, Sigurd Melbye og Anders Backer-Grøndahl jr!

Vårkuset for allmennleger
Vårkurset går av stabelen i Harstad 5. - 6. juni. Tema er hjerte- og karlidelser i allmennpraksis. Info om påmelding finner du på vår hjemmeside legeforeningen.no/troms under fanen Kurs.

Tilbakemeldinger mottas med takk!

Jo-Endre Midtbu
Leder