Troms legeforening

Lokalforening

2014

Ledelse?

I denne utgaven av Skalpellen innkalles du til årsmøte i Troms legeforening, du kan lese om gravides rettigheter, MedHum og intervjuet med Morten Skandfer. Lederen retter søkelyset på ledelse.
15. mai 2014

Troms legeforening inviterer til årsmøte, debatt og middag fredag 20. juni kl 17:30. Vi møtes på Clarion hotell The Edge i Tromsø. Debatten handler om legers arbeidstid og mulighetene i arbeidsmarkedet for leger. Dette blir spesielt interessant sett i lys av de omfattende tariffavtaleforhandlingene som pågår nå om dagen. Vi styrer mot legeoverskudd i deler av sektoren, samtidig som mange av oss jobber alt for mye. President Hege Gjessing og direktør Anne Kjersti Befring innleder. Program og info om skriftlig påmelding finner du her. Alle medlemmer er hjertelig velkommen, men husk å melde deg på - det er begrenset antall plasser.

17 mai foto med fane og folk

I dette nummeret finner du også en artikkel med aktuelle problemstillinger vedørende gravides rettigheter som ansatte i sykehus. Dessverre er situasjonen langt dårligere for våre kolleger i førstelinjen. Allmennlegeforeningen er fortsatt dominert av godt voksne menn. Din lokalforening vil fortsette å legge press på sentrale parter for å gjøre det lettere å etablere seg i privat praksis, også for fertile kvinner! 

Noen av dere hørte sykehusdirektør Per Bleikelia tidligere denne uken. Han representerer en form for topplederskap i sykehus som er vellykket, men sjeldent.

Bleikelia ser først og fremst på seg selv som en ansvarlig tilrettelegger for de ansatte, som skal sørge for at helsearbeiderne har best mulig forutsetninger for å gjøre jobben sin. For det er den jobben som betyr noe, sier han. Da Ringerike sykehus fikk sparekniven mot seg, ansatte Bleikelia flere fagfolk for å øke aktiviteten, og kuttet i administrasjonen. Spesielt ansatte han flere helsesekretæren for å avhjelpe legene, slik at de kunne konsentrere seg om det de er gode på. Han er opptatt av det som skaper god pasientbehandling. Resultatene har ikke uteblitt: Fornøyde ansatte og tillitsvalgte, Fagforbundets arbeidsgiverpris og Dnlfs lederpris. Og hvis du lurte - Ja, økonomibalanse og øvrige mål er nådd.

Ledelse er et vanskelig fag. Ikke bare fordi veiene til målet er så mange, men også fordi målene er så mange. Helsevesenet er kanskje en av de vanskeligste områdene å lede på, som høyintensive kunnskapsbedrifter der kompetansen sitter i hodene våre og der det er resultatene for pasienten som teller, intet annet. Tusenkronerspørsmålet - eller skal jeg heller si 100 milliarderspørsmålet – er: Hvordan oppnår man dette? For legenes del tror jeg det handler mye om å få oss til å trives på jobb. At vi er delaktige i utviklingen, blir respektert som fagfolk og føler oss sett og støttet av våre faglige og administrativt overordnede. Motiverte arbeidstakere strekker seg litt lengre, er konsentrert og fokuserte, har lavt sykefravær og er hyggelige og omsorgsfulle mot våre pasienter og hverandre.

De av våre kolleger som tar på seg lederoppgaver, vil ofte få velfortjent respekt og støtte. Legeforeningen fokuserer på betydningen av leger som ledere i helsevesenet. Legens betydning som leder oppstår når han eller hun benytter sin bakgrunn og sin medisinske forståelse for å analysere og forstå virkeligheten, tar de rette valgene, snakker de ansattes språk og motiverer til best mulig innsats for pasientene.

Legeforeningens årlige dialogkonferanse er en møteplass mellom legeledere, styremedlemmer og tillitsvalgte i sykehus. Dialogen der gir felles forståelse og legger grunnlag for utviklingen av en sunn ledelsesfilosofi og handlingsrom i sykehusene. Du finner lysbilder og intervjuer fra siste tre års konferanser på Legeforeningens hjemmesider, eller ved å «google» med søkerordene dialogkonferanse og Legeforeningen. Jeg har deltatt på disse seminarene i noen år, og oppfordrer flere ledere i UNN til å delta.

Tillitsvalgtrollen gir verdifull erfaring i ledelse. Opplæringen av de foretakstillitsvalgte i sykehus er profesjonalisert de siste åra. Et av programmene som går over tid har tittelen «Fra tillitsvalgt til leder». Programmet bidrar til en felles forståelse og utnyttelse av de ressursene som samles i de tillitsvalgte.

Legeforeningen har mottatt mange tilbakemeldinger fra legeledere om behov for mer kunnskap om lov og avtaleverk knyttet til ledelse, herunder tariffavtaler og arbeidsmiljølovgivning. Legeforeningen startet derfor høsten 2013 et helt nytt modulbasert lederutviklingsprogram for legeledere i sykehus. Opplæringen er basert på fire grunnpilarer for ledelse: ansvar, kvalitet, teambygging og verdiledelse.

Dette er et kjærkomment tilbud til leger som satser på ledelse, og illustrerer den kraftigste satsningen på legeledelse vi har sett i Legeforeningen. 34 legeledere i sykehus gjennomførte det første programmet, som besto av fire samlinger høsten 2013 og vinteren 2014, med sterke foredrag og diskusjoner. Så langt har to ledere fra UNN deltatt. Det er bra, for programmet er blitt meget godt mottatt. På spørsmålet om hva man syntes om det faglige innholdet i kursserien svarte 96% av deltagerne 5 eller 6 på en skala fra 1 – 6 der 1 er svært dårlig og 6 er svært bra. 92% av deltagerne vurderte kursets relevans for de utfordringene ledere har i sin stilling til 5 eller 6 på samme skala. 100% svarte at de har hatt praktisk nytte av kurset.

En leder ga følgende tilbakemelding: «Det har styrket meg i forhold til de litt mer ubehagelige lederoppgaver, samt min oppfatning av god ledelse. » Nytt kull starter trolig høsten 2014, litt avhengig av finansieringen. RHFene har ikke ønsket å støtte dette kurset, da de kjører sin egen ledelsesopplæring. Legeforeningens lederopplæring kan så absolutt sies å komme både sykehusene og RHFene til gode, og vi må derfor håpe at RHFene revurderer sin holdning, og bidra til at tilbudet kan videreføres. Alle legeledere oppfordres til å melde seg på! For mer informasjon kan du søke på ledelse på Legeforeningens hjemmeside.

Legeforeningen har ikke fasiten for hvordan sykehus skal ledes. Men, vi ønsker og har forventninger om å få anledning til å bidra med vår kompetanse og erfaring til forbedring og utvikling av helsetjenestene. Foreningens toppledelse og våre foretakstillitsvalgte har mange erfaringer med sykehusledelse på alle nivå - gode som dårlige. Gode sykehusledere vil vite å dra veksel på disse erfaringene.

Tilbake til Per Bleikelia. Han har slanket administrasjon og ledelse ved Ringerike sykehus til et minimum. Han er opptatt av å skille mellom administratorer og ledere, og bruker ”ikke ei krone” på å sende sine ledere på dyre seminar. Bleikelia dreper hypotesen om at det er mer administrasjon og kontroll som er redningen for sykehusene våre.

Less is more – også der.

Ha en riktig god 17. mai, og velkommen til årsmøtet 20. juni!

Jo-Endre Midtbu
Leder