Medlemsmøte AF – Fastlegeordningen MÅ reddes!

Troms legeforening inviterte 4. april AFs medlemmer i Troms til medlemsmøte. Temaet var arbeidet med å redde fastlegeordningen.

AFs styre stilte med Marit Karlsen (Øksnes), Bernhard Holte (Narvik), Hans-Christian Myklestul (Lillestrøm), Christine Agdestein (Steinkjer), Peter Christersson (Stavanger) og leder Nils K. Klev og AFs sekretariatsleder og jurist Camilla Fagerholt.

Fra Tromsø deltok ca 30 leger og fra distrikt Carol Pascoe fra Lyngen. Mange hadde meldt sin interesse, men med lange avstander var det vanskelig å stille på en mandags kveld.

Medlemsmote_220404-700.jpg Nils Kristian Klev innledet med å fortelle om styrets arbeid i saken. Arbeidet opp mot myndigheter ble beskrevet og vi fikk en oversikt over hva man har fått til og hva som gjenstår. Det er kommet mange gode «drypp» f. eks i forhold til ALIS (allmennleger i spesialisering), men et nødvendig nasjonalt løft for å redde ordningen gjenstår. Skifte av regjering har ikke forenklet arbeidet, snarere tvert imot.

Deretter tok Jo-Endre Midtbu oss igjennom historien fra FLOs start i 2001 med hovedvekt på årene 2012 og fram til i dag. Han fortalte om hvordan leger i Tromsø, Troms og Finnmark aktivt har bidratt til å etablere den nye virkelighetsoppfatningen om at ordningen ikke ville være bærekraftig og at noe måtte gjøres.  Denne kampen sto ikke minst internt i kollegiet, noe som særlig ble tydelig på FLOs «15-årsjubileum» som ble lagt til Tromsø i august 2016. Hovedbudskapet er at fastlegearbeidet må fordeles på flere fastleger, slik at listene reduseres og alle får bedre tid til å gjøre en god jobb for pasientene sine. Hovedvirkemiddelet er en vesentlig økning av per capita opp til 1000 pasienter, og kutt deretter.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen, rådgiver Ellen Riksvold og undertegnede fortalte om arbeidsgruppas arbeid som munnet ut i Tromsømodellen. Kommuneoverlege Kristoffersen oppsummerte dette godt: «Jeg har tro på at dette har effekt. Vi har hatt et fantastisk godt samarbeid med de tillitsvalgte. Det er derfor vi har landet på nettopp disse tiltakene. Vi må lytte til de som har skoene på, og ikke ty til nye og lettvinte løsninger.» Tromsø kommune opplever nå godt med søknader til ledige hjemler, og vi venter nå på at det etableres et par nye legekontor i kommunen slik at fastlegene i dagens hjemler faktisk får redusert sin listelengde/arbeidsmengde.

Deretter var det god debatt med salen. Det ble løftet fram at gode ALIS-forløp er helt avgjørende for at unge leger skal velge å bli spesialister i allmennmedisin og bekle fastlegejobber og andre nødvendige legejobber i kommunen. Vi diskuterte hvordan man nå må prøve å gi Tromsømodellen overslagseffekter til resten av landet. Dessverre synes det som om nåværende helseministers løsning er å ansette fastleger på fastlønn, og fragmentere faget ved å gi bort mange av oppgavene til andre. Vårt klare budskap er at næringsdrift med fortsatt en vesentlig andel incentivlønn er helt avgjørende for tjenestens produktivitet. Samtidig er det også viktig å få frem at vi ikke ønsker å «miste faget» ved at våre grunnleggende tjenester skal overlates til andre. Fastlegene ønsker å gjøre jobben sin! Vi fikk også tid til å drøfte fordeler og ulemper med bruk av nordsjøturnus som virkemiddel for å rekruttere leger til distrikt.

Ingvild Kjerkol burde vært der!

Lise Figenschou
AFs 1. landsrådsrepresentant i Troms