Tromsømodellen lenge leve!

Siden juli 2021 har fastlegene i Tromsø hatt en avtale med Tromsø kommune om forsterket basistilskudd opp til et knekkpunkt på 1 000 pasienter.
Lise Figenschou portrett

I tillegg får legene her som vil starte opp som fastleger i kommunen et etableringstilskudd, og et eget ALIS-tilskudd dekker utgifter og tapt inntekt for allmennlegene i spesialisering under kurs/veiledning. ALIS har også fått en begrenset sykepenge/syktbarn-rettighet inntil 10 dager per år.

Detaljene i Tromsømodellen kan den interesserte lese her. Effekten kom raskt; god søknad til ledige stillinger, rekruttering av både unge leger og erfarne leger, og nå er et nytt legekontor i ferd med å bygges seg opp. Vi mener Tromsømodellen er løsningen på fastlegekrisen. Mange norske kommuner har innført helt eller delvis lignende modeller basert på Tromsømodellen.

Tromsømodellen bygger på den tverrpolitiske enigheten som bygde seg opp fra 2016 og i åra som fulgte, om forsterket basistilskudd opp til et knekkpunkt, som skulle legge til rette for kortere listelengde for å få ned den økte arbeidsbelastningen for legene. Kortere lister ville også gi rom for leger inn i fastlegeordningen. Regjeringen Solberg lanserte så opptrappingsplanen for fastlegeordningen for perioden 2020 – 2024, som var utviklet i samarbeid med KS og Dnlf. Nåværende regjering har imidlertid villet sette sin egen signatur på løsningen på fastlegekrisa, og har derfor skrotet knekkpunktmodellen, og innført et pasienttilpasset basistilskudd de bestemte seg for uten forutgående dialog med Legeforeningen og KS.

Spørsmålet ble da hva Tromsø og andre kommuner som har innført vår modell – ville gjøre? I Tromsø hadde vi et fastlegemøte 26. januar i år der saken ble diskutert. Legene er svært fornøyd med Tromsømodellen og har sett hvilken effekt den har hatt på rekruttering og stabilisering til fastlegekontorene i kommunen. Regjeringens nye modell er ikke pilotert og legene vurderte at det var stor risiko for utilsiktede effekter som ville virke destabiliserende. Tillitsvalgt fikk et sterkt mandat fra legene om å gå i dialog med Tromsø kommune for å få videreført Tromsømodellen. Dette fikk vi til nå i slutten av april. Det er en stor lettelse for fastlegene i Tromsø at de får fortsette i eksiterende modell.

Vårt viktigste ankepunkt mot regjerningens pasienttilpassende basistilskudd er at det har helt feil innretning, og virker direkte mot de prinsippene som nå er etablert: Altså at fastlegeordningen trenger flere fastleger med kortere pasientlister! Modellen setter pasientgrupper opp mot hverandre, og rammer svært tilfeldig. To leger med lik arbeidsbelastning kan få vidt forskjellig basistilskudd. Dette skaper utrygghet for driften av legekontor. Ut fra foreløpige analyser ser ut til at dette særlig rammer unge kvinnelige leger som kommer dårlig ut med regjeringens nye modell. Dette skjer selv om vi korrigerer for listelengde. Legene på sentrale Østlandet kommer best ut økonomisk med den nye modellen, men også der kommer kvinnelige kollegaer dårligere ut. Dette er stikk motsatt effekt av det regjeringen tidligere har sagt at de ønsket å oppnå, og viser bare hvor lite gjennomarbeidet dette er. Samtidig er det både overraskende og svært skuffende at Regjeringen innfører et klassifiseringssystem av pasientene i allmennpraksis. En dag trenger alle fastlegen! Vi ønsker å være tilgjengelig for alle, og at vi kan prioritere pasientene ut fra god medisinsk praksis og pasientens behov – ikke ut fra hvor man bor eller hvilket kjønn man har.

I Tromsø har vår modell snudd pessimisme til optimisme. Nettopp fordi den er rettferdig og forståelig for alle! Legene opplever forståelse for at arbeidsbelastning har blitt for høy. Modellen har gjort at mange har kunnet redusere listene og fått en bedre arbeidssituasjon slik at de ønsker å fortsette som fastlege. Unge leger rapporterer også at de ser det som attraktivt å jobbe som fastlege i Tromsø, som nå oppretter flere legestillinger i kommunen. Persontilpasset basistilskudd ville medført det motsatte.

Både helseminister Kjerkol og statssekretær Krat Bjørkholt har imidlertid vært tydelig på at det forsterkede basistillegget nå kan brukes av kommuner for å stimulere til opprettelsen av lokale løsninger, slik som i Tromsø. Vi håper derfor flere kommuner vil jobbe for en lignende modell som vår. Ta gjerne kontakt for å få nærmere informasjon.

Regjeringens ekspertutvalget som ble nedsatt for å se på allmennlegetjenesten, foreslår at risikojustert basistilskudd skal få virke uendret noen år slik at en får evaluert effekten. Vi mener den treffer svært urettferdig, og at den ikke vil bidra til en stabilisering av fastlegeordningen. Det var ikke finansieringsmodellen med knekkpunkt som er årsaken til fastlegekrise, men manglende finansiering. Erfaringene våre fra Tromsø og andre kommuner som har gitt liknende ordninger viser at knekkpunktmodellen fungerer godt og raskt gir effekt. Ministeren har vært tydelig på at videre tiltak for å bedre situasjonen i fastlegeordningen skal tas opp med partene i trepartssamarbeidet mellom Staten, KS og Dnlf. Vi forventer at Legeforeningen går hardt ut: Pasienttilpasset basistilskudd er en flopp som må erklæres død og begravet! Bruk heller pengene som en start på en rettferdig og jevn økning i basistilskuddet opp til 1 000 pasienter!

Lise Figenschou
1.landsråd AF Troms