Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

Arbeid utenfor St. Olavs høsten 2020

25. juni fikk medisinstudentene på NTNU beskjed om at de som har uketjeneste (IIAB og IICD) og praksis (IIIB) ved St. Olavs høsten 2020 skal følge retningslinjene som gjelder for ansatte i foretaket. Det innebærer at man ikke kan ha pasientrettet arbeid ved en annen helseinstitusjon. I en melding 2. juli fra studieadministrasjonen til KTVer fremkommer ytterligere presiseringer, som at det ikke legges opp til individuelle vurderinger og at bortfall av inntekt ikke skal kompenseres. Dette mener vi er urimelig.

Norsk medisinstudentforening har stor forståelse for at vedtaket vil medføre en betydelig økonomisk ulempe for mange. Derfor har vi kartlagt situasjonen nærmere ved å innhente en juridisk vurdering fra advokater i Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv.

Bierverv

Overordnet er dette et spørsmål om arbeidsgivers styringsrett og retten til bierverv. Det rettslige utgangspunktet er at arbeidstakere – og i denne situasjonen studenter – selv bestemmer over sin fritid. Hovedregelen er derfor at den ansatte – eller studenten – selv bestemmer om han eller hun skal ta et bierverv.

For at arbeidsgiver skal ha anledning til å motsette seg bierverv, må det foreligge et klart rettslig grunnlag og en saklig grunn. I dette tilfellet vil muligheten til bierverv/annet arbeid bero på en konkret vurdering av hensynet til smittevern opp mot de samfunnsmessige hensynene som tilsier at arbeidet likevel bør utføres.

St. Olavs’ rutiner

Pandemiutvalget ved St. Olavs har vedtatt rutiner om arbeid andre steder i helsetjenesten:

“Pandemiutvalget mener det av smittevernhensyn ikke er ønskelig at helsepersonell jobber hos flere arbeidsgivere. Det vil utarbeides en retningslinje i fellesskap med Trondheim kommune som vil fungere som mal for kontakt med andre kommuner. Retningslinjen vil hjemles i smittevernloven. Det vil kunne gjøres individuelle vurderinger/unntak. Arbeidsgiver vil vurdere om man kan tilby andre arbeidsoppgaver evt tilby kompensasjon for inntektsbortfall.”

Vi merker oss at vedtaket er hjemlet i smittevernloven. Vi mener imidlertid at en generell bestemmelse om at man ikke kan ha bierverv i helseinstitusjoner utenfor St. Olavs er urimelig. Arbeidsgivere har vært oppfordret til å foreta en konkret vurdering av smitterisiko, smitteutbredelse og beredskap i det enkelte tilfelle. Dersom arbeidsgiver etter en slik vurdering nekter sine arbeidstakere annet arbeid, bør dette begrunnes skriftlig etter ordinære saksbehandlingsregler i det offentlige.

Dersom det ikke åpnes for arbeid andre steder heter det videre i vedtaket fra pandemiutvalget at: “Det kan også være rimelig å inngå avtale om ev. kompensering av tapt inntekt i den forbindelse”.

Vi har sendt et brev til St. Olavs hvor vi ber om at det foretas slike individuelle vurderinger og at eventuelt arbeidsnekt lønnskompenseres. Å følge obligatorisk undervisning skal ikke medføre en økonomisk byrde. Brevet kan leses her. Vi vil oppdatere våre medlemmer ved progresjon i saken.

Vår anbefaling

Vi råder derfor den enkelte student om å ta kontakt med St. Olavs og be om en individuell vurdering av adgang til å jobbe andre steder i helsetjenesten, slik vedtaket i pandemiutvalget legger opp til. Vi minner om at eventuelle avslag bør begrunnes skriftlig.

Vi har laget en formulering som dere kan bruke ved kontakt med St. Olavs om dere ønsker:

 

Til: Gunnar.morken@ntnu.no

Emne: Medisinstudent i arbeid ved siden av klinisk undervisning, navn

 

Hei,

Jeg studerer medisin ved NTNU og begynner høsten 2020 på semester IIA/IIB/IIC/IID/IIIB, som innebærer klinisk undervisning på St. Olavs.

Jeg er omfattet av vedtaket om at klinisk undervisning ved St. Olavs ikke samtidig kan kombineres med pasientrettet arbeid ved annen helseinstitusjon, ettersom jeg arbeider i en deltidsstilling ved arbeidssted. Fyll inn relevant informasjon om arbeidsstedet og arbeidsoppgavene du gjør.

På bakgrunn av at arbeidsgivere har vært oppfordret til å foreta en konkret vurdering av smitterisiko og beredskap i det enkelte tilfelle, ber om jeg en individuell vurdering av om jeg kan fortsette i min stilling ved arbeidssted. Dersom jeg ikke kan ha dette biervervet samtidig som jeg følger undervisningen ved St. Olavs, ber jeg om en skriftlig begrunnelse for dette og at jeg kompenseres for inntektsbortfall høsten 2020.

Jeg viser til brev fra Norsk medisinstudentforening for nærmere detaljer.

 

Vennlig hilsen

Navn

 

Takk for at du er medlem i Nmf! Det gjør at vi har anledning og ressurser til å jobbe med slike saker for medisinstudentene.