Flere studieplasser fra høsten?

Kunnskapsdepartementet anmodet 24. april universiteter og høgskoler i Norge til å opprette flere studieplasser. Bakgrunnen er vårens høye søkertall til høyere utdanning.
bilde
Legeforeningen estimerer et årlig behov for fastleger og sykehusspesialister på ca. 1500 de nærmeste årene. Til sammenligning utdannes ca. 1150 nordmenn til leger årlig, mens det kun er 950 LIS1-stillinger. Dersom flere studieplasser skal komme til nytte i pasientbehandlingen, er vi åpenbart avhengig av flere LIS1-stillinger.

De medisinske fakultetene i Norge tilbyr nå å opprette nye studieplasser på medisin i årets opptak. UiB, NTNU og UiO tilbyr å opprette 40 nye studieplasser hver, og UiT tilbyr 25. Universitetene betrakter økningen som en fremskyndelse av opptrappingsplanen i Grimstad-rapporten, der et utvalg ledet av Hilde Grimstad anbefalte en økning på 440 studieplasser i Norge frem mot 2027.

Norsk medisinstudentforening mener det er positivt at norske universiteter ønsker å utdanne flere leger. Vi mener imidlertid at en økning i antallet studieplasser må følges opp av et tilsvarende tilfang av LIS1-stillinger. De neste årene vil det utdannes ca. 1150 norske leger ved norske og utenlandske universiteter. Til sammenligning er det kun 950 LIS1-stillinger. Det vil være meningsløst å opprette flere studieplasser uten flere LIS1-stillinger.

Våren 2019 fikk 3 av 5 avgangsstudenter ved norske universiteter LIS1. Majoriteten av dem som ikke ble ansatt, arbeider i såkalte postlegestillinger, som er uregulerte sykehusstillinger uten krav til veiledning og supervisjon. Dette skjer samtidig som Norge ligger på topp i Europa i import av ferdigutdannede legespesialister fra andre land. Uten flere LIS1-stillinger, vil samfunnet bekoste dyre studieplasser som ikke kommer til nytte i pasientbehandlingen. Det vil være lite gunstig samfunnsøkonomisk, og svært uheldig for legene som ikke kommer i gang med sin spesialistutdanning.

Videre er det viktig at en eventuell økning i studentantallet ikke må gå på bekostning av kvaliteten i undervisningen. Fra høsten av mener vi det er essensielt å komme i gang med tilnærmet normal praksis og klinisk undervisning. Vi trenger å møte pasienter for å lære oss anamneseopptak, undersøkelser og prosedyrer. Pasientmøtene er grunnmuren i utdanningen vår. Derfor må ikke arbeidet med å tilpasse studieplaner til et tiltalls flere studenter gå på bekostning av kvaliteten i utdanningen.

Nmf sin konklusjon er dermed at vi støtter universitetenes ønsker om flere studieplasser, som et ledd i opptrappingen som anbefales i Grimstad-rapporten. Dette må ikke gå på bekostning av utdanningskvaliteten i høst eller på lengre sikt. Samtidig understreker vi behovet for flere LIS1-stillinger. Vi oppfordrer myndighetene til å opprette flere LIS1-stillinger, slik at en økning i antallet studieplasser blir en samfunnsøkonomisk investering snarere enn en utgift.