Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

Still til valg - Valgmøtet 2018

Valgmøtet til Norsk medisinstudentforening (Nmf) avholdes 07.10.18 på Soria Moria Hotell i Oslo. Her skal representanter til nasjonale verv i foreningen velges, og vi søker i denne sammenheng engasjerte medisinstudenter som kan tenke seg å stille til valg.
24. august 2018
Valgmøtet illustrasjonsbilde
Valgmøtet illustrasjonsbilde

Vi leter etter studenter som ønsker å jobbe med alt fra utveksling og global helse til grunnutdanning og arbeidsliv. Har du lyst til å påvirke og gjøre en forskjell? Da er kanskje noen av disse vervene noe for deg! Tidligere erfaring er ikke et krav, da det vil bli gitt grundig opplæring. Til noen verv er det likevel en fordel å ha erfaring i Nmf fra tidligere, spesielt gjelder dette ledervervene.

 

Nedenfor er de ulike vervene beskrevet i korthet. På våre nettsider eller her kan du lese mer om de ulike vervsbeskrivelsene. Er det noe du lurer på, ikke nøl med å sende en mail til

valgkomiteen på valgkom@medisinstudent.no.

 

Posisjoner som velges på valgmøtet

Leder

Leder er ansvarlig for Nasjonalt styre sitt arbeid, og har øverste ansvar for den daglige

driften av foreningen. Leder er også foreningens ansikt utad, og har et særskilt ansvar for å representere Nmf mot andre aktører.

 

Nestleder

Nestleder velges blant de nasjonale styrerepresentantene fra lokallagene som ble valgt på

lokallagenes årsmøter. Nestleder jobber sammen med leder, og delegeres arbeidsoppgaver som ansees som hensiktsmessige for foreningen. Som nestleder har man særlig ansvar for den praktiske gjennomføringen av Landsmøte, forbereder nasjonale styremøter og holder kontakten med lokallagslederne.

 

Internasjonalt ansvarlig (IA)

IA er ansvarlig for Nmfs internasjonale arbeid. IA har kontakt med søsterorganisasjoner i andre land, og leder Nmfs delegasjon på generalforsamlingene til IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations). IA leder også internasjonal gruppe som består av global helseansvarlig, prosjektansvarlige og de utvekslingsansvarlige. Vervsinnehaveren er også en del av nasjonalt styre i Nmf.

 

Klinisk utvekslingsansvarlig for utreisende studenter (NEO­ Ut) og for innreisende studenter (NEO­ Inn)

Klinisk utveksling er noe Nmf tilbyr via den internasjonale medisinstudentforeningen (IFMSA). Dette er et tilbud hvor man kan reise over hele verden og være på et sykehus i fire uker. I Nmf er dette vervet delt i to. Den ene jobber med de norske studentene som reiser ut, den andre med å lage et tilbud for utenlandske medisinstudenter som kommer til Norge. Dette vervet innebærer tett kontakt og oppfølging av de lokale utvekslingsansvarlige (LEO), oppfølgning av innreisende/ utreisende utvekslingsstudenter før, under og etter utveksling, kontakt med Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE) i IFMSA, samt å arrangere utvekslingshelgen.

 

Forskningsutvekslingsansvarlig (NORE­ National Officer on Research Exchange)

Har ansvar for forskningsutvekslingsprogrammet i Nmf. Det vil si oppfølging av innreisende og utreisende forskningsutvekslingsstudenter før, under og etter utvekslingen. Er også ansvarlig for all nødvendig kontakt med IFMSA og SCORE (Standing Committee on Research Exchange). Arbeider sammen med de andre utvekslingsansvarlige om det totale utvekslingstilbudet i foreningen, og arrangerer utvekslingshelg sammen med de.

 

Grunnutdanningsansvarlig

Jobber med temaer knyttet til grunnutdanning. Dette kan være prosjektbasert eller politisk opp mot fakultetene eller myndighetene. Som grunnutdanningansvarlig er du leder av grunnutdanningskomiteen, som består av grunnutdanningsansvarlige fra lokallagene. Vervet innebærer også å følge med på aktiviteter i Standing Committee on Medical Education

(SCOME) i IFMSA, arrangere Grunnutdanningskonferansen (GUK) og å ha kontakt med lokale studentdemokrati.

 

Global helseansvarlig

Skal følge med på saker innen globale helse som er relevante for Nmf, og lede Nmfs

global helsekomité. Dette innebærer å følge med på aktiviteten i IFMSA sin Standing Committee on Human Rights and Peace (SCORP) og Standing Committee on Public Health

(SCOPH), koordinere kampanjer og prosjekter innen global helse og være Nmfs representant utad på møter som omhandler global helse og folkehelse. Samarbeider også tett med prosjektansvarlig.

 

Prosjektansvarlig

Skal følge opp Nmf sine prosjekter på en best mulig måte, og være deres kontaktperson

opp mot nasjonalt styre. Dette innebærer blant annet å følge opp og bistå prosjektene med å søke økonomisk støtte og å ta i mot halvårsrapporter fra prosjektene. Prosjektansvarlig skal også arrangere prosjekthelgen, følge med i aktiviteten til IFMSA og samarbeider tett med global helseansvarlig.

 

Arbeidslivsansvarlig

Vervet er delt politisk og organisatorisk og innebærer langsiktig arbeid for medisinstudenters og turnuslegers rettigheter i arbeidslivet. Arbeidslivsansvarlig leder også arbeidslivskomiteen som jobber med forhandlinger på vegne av medisinstudenter, overvåker arbeidsmarkedet for leger og samarbeider med Yngre legers forening (Ylf) og Den norske Legeforening (Dnlf) om aktuelle saker og prosjekter relatert til turnusordningen, lønn og arbeidsvilkår.

 

Nettredaktør

Nettredaktøren til Nmf er ansvarlig for Nmfs nettside og officepakke. Nettredaktøren har også ansvar for å lære de lokale nettansvarlige opp i hvordan de skal redigere

og bruke nettsiden. Det trengs ikke nødvendigvis stor IT-­kompetanse, men lyst og motivasjon, samt visjon for hvordan Nmf skal fremstå på nett. Fungerer også som bindeledd mellom tillitsvalgte og Dnlf når det gjelder e-postlister og redigeringstilganger.

 

Redaktør for Æsculap

Æsculap er norske medisinstudenters eget medlemsblad. Redaktøren(e) er ansvarlig for at bladet utformes og utvikles videre slik at det har en så høy kvalitet som mulig. Redaktøren kaller inn til redaksjonsmøter, setter deadlines, har kontakt med trykkeri og forlag og rekrutterer skribenter og intervjuobjekter.

 

MedHum

Det skal velges flere verv til MedHum sitt sentralstyre:

-       Leder

-       Markedsansvarlig

-       Økonomiansvarlig

-       PR-ansvarlig

 

Sentralstyret er ansvarlig for gjennomføringen av medisinstudentenes humanitæraksjon. De innhenter prosjektsøknader fra veldedige organisasjoner og velger ut to eller tre prosjekter som blir sendt til avstemming blant Nmfs medlemmer. Vinneren av valget vil bli neste aksjonsprosjekt.

 

Øvrige verv som skal velges:

­Redaksjonskomité (tre medlemmer)

­Valgkomité (leder, to medlemmer og ett varamedlem)

1.-­ 4. vararepresentant til Legeforeningens landsstyremøte

 

Mer detaljerte vervbeskrivelser finner du her.

 

 

Hvordan går du frem for å stille til valg?

Send motivasjonsbrev (maks 1 side), kortfattet CV og en tentativ arbeidsplan som beskriver hva du vil utrette i løpet av året (maks 1 side) på mail til valgkom@medisinstudent.no.

Det vil være anledning til å stille til valg helt frem til selve valgdagen, men for at kandidaturet ditt skal gjøres tilgjengelig for delegatene i forkant av valgmøtet og valgkomiteen skal ha tid til å vurdere kandidaturet ditt må det være valgkomiteen i hende før 9. September kl 23.59.