For deg som vil bli eller er fastlegevikar

Mange jobber som fastlegevikar en periode før de blir fastlege. Det kan være en fordel å få prøve seg i allmennpraksis uten kostbare investeringer eller å bli bundet til én praksis helt fra oppstarten.

Mange vikarer har dessuten mindre ansvar for drift av legekontoret enn fastlegene har. Ulempene kan være at du får mindre innflytelse i hvordan praksisen drives, du får ikke nødvendigvis jobbe med «egne» pasienter/liste og du må på egenhånd inngå avtale med hjemmelshaver og praksisen. Ved inngåelse av avtale med hjemmelshaver og legesenter anbefaler vi Legeforeningens mal «avtale om vikariat i allmennpraksis». Denne kan brukes som et utgangspunkt, som tilpasses den konkrete situasjon.

Det er avtalefrihet når det gjelder inngåelse av vikaravtaler, og innholdet varierer ut fra forholdene og arbeidsmarkedet i området. Alternative modeller for «kontorleie» er
innbetaling av et fast beløp for dager i praksis, eller at du som vikar «flatt» dekker de utgiftene hjemmelshaver vanligvis har per måned når basistilskuddet er trukket fra. Ved deltidsvikariat anbefaler vi å beregne inn tid til kontorarbeid når det skrives arbeidstid i kontrakten. Merk at spesialiseringsreglene i allmennmedisin krever kontrakt på minst 50 %.

Eventuelt kan man avtale at vikaren betaler en viss andel av sin omsetning til hjemmelshaver. Avtalt prosentandel ligger erfaringsvis mellom 10 og 50 %. Vi vil ikke kunne si hva som er riktig eller galt, men vi oppfordrer alle som skal jobbe som vikar å be om innsyn i praksisens driftsøkonomi for å danne seg et bilde av hva som er rimelig. Dette inkluderer listestørrelse/basistilskudd, husleie, utgifter til hjelpepersonell, samt øvrige leger i praksisen sine utgifter. Dersom din innbetaling og driftstilskudd er høyere enn reelle utgifter i praksisen er det grunn til å kontakte tillitsvalgt for å drøfte om dette er normalt i din kommune. Det vi kan si er at avtaler opp mot 50 % sjelden er rimelig for deg som vikar.

Inntak av vikar etter reglene i rammeavtalen skal varsles kommunen. Fastleger har rett til å ta inn vikar i visse situasjoner som er nærmere regulert i rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen punktene 13.2 – 13.6. Utover dette må det inngås avtale mellom fastlegen og  kommunen om bruk av vikar før fastlegen og vikaren signerer kontrakt. Vikar og hjemmelshaver kan ikke betjene listen og generere regningskort på samme dag.