Forventninger og plikter

Fastlegens plikter er omtalt i forskrift om fastlegeordning i kommunene. En fastlege skal tilby allmennlegetjenester til sine listeinnbyggere i kontorets åpningstid. Dette innebærer planlagte konsultasjoner, konsultasjoner samme dag og øyeblikkelig hjelp.

Fastlegeforskriften angir at ‘listeinnbyggeren skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager’ (§21). Legens pasientkontakt skal dokumenteres på en forsvarlig måte i journalsystemet. Det er derfor viktig at du setter deg inn i kravene til journalføring.

Selv om mange av henvendelsene til et legekontor ikke trenger å ende i en konsultasjon (for eksempel rådgivning fra helsesekretær eller administrative henvendelser), er det personlige oppmøtet en av grunnverdiene i faget vårt og vi anbefaler derfor som en hovedregel at dette prinsippet ivaretas. Pandemien har dog åpnet for økt bruk av digitale kommunikasjonsflater, herunder video/e-konsultasjon, men effekten av dette gjenstår å se.

Alle fastleger er ansvarlige for å tilby hjemmebesøk til listepasienter som ikke klarer å komme til legekontoret og å tilby helsehjelp til pasienter på listen som ikke selv søker hjelp, dersom vi får informasjon om at de har behov for dette. For øyeblikkelig hjelp-situasjoner er det ønskelig at du som fastlege rykker ut til dine pasienter, men du har ikke plikt til dette. For denne typen helsehjelp er kommunen pålagt å ha et døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp-tilbud. Fastleger plikter å delta i en slik kommunal legevaktsordning utenom ordinær åpningstid, men også å delta i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste i kontortiden, herunder tilgjengelighet i helseradionettet/nødnettet og ivaretakelse av utrykningsplikten. En del kommuner har organisert en egen legevakt på dagtid som ivaretar dette. Godtgjørelse for deltagelse i øyeblikkelig hjelp-tjeneste er regulert i SFS-2305 pkt 6.4. 

Dersom man selv ikke er til stede i kontortiden på grunn av kurs eller ferie, må man ha en avtale med de andre fastlegene på samme kontor eller et annet legekontor i nærheten for å sikre listeinnbyggerne tilgang til lege (kollegial fraværsdekning).

Fastlegen har ansvar for å samarbeide med andre instanser når listepasienter har behov for koordinerte tjenester. Dette kan innebære å delta i ansvarsgruppemøter med koordinator fra kommunen og andre instanser (psykiatritjenesten, barnevern, helsestasjon med mer), samt bidra til utarbeidelse av en individuell plan for pasienten. Generelt vil vi fraråde deg som fastlege å ta på deg ansvaret som koordinator for pasientens ansvarsgruppe, dette arbeidet bør ivaretas av en ansatt i kommunen. I noen tilfeller kan det være aktuelt med mindre samarbeidsmøter med pasienten og for eksempel psykisk helsearbeider eller hjemmesykepleier.

Når det er nødvendig, skal fastlegen henvise til spesialisthelsetjenesten og til andre tjenester i kommunen. Fastlegen har ansvar for oppfølging av sykmeldte pasienter på listen. Dette innebærer å vurdere varighet og gradering av sykmelding. Det kan være aktuelt å kommunisere med NAV og arbeidsgiver gjennom sykmeldingsskjemaet, på telefon og ved deltagelse på dialogmøter. Taushetsplikten begrenser hvilke opplysninger som kan deles og før man skriver utdypende opplysninger på sykmeldingsskjemaet eller deltar i dialogmøte, er det viktig å informere pasienten om hva man vil si eller skrive og innhente informert samtykke. Dersom en pasient er arbeidsufør på grunn av sykdom utover et år, er det nødvendig med en mer omfattende legeerklæring for vurdering av videre ytelser fra NAV. Det vil også være aktuelt for fastlegen å skrive helseattester og erklæringer til andre instanser, som ved fornying av førerkort, søknad om TT-kort (Tilrettelagt transport - tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport), attester for skolefravær (fritatt ifm pandemi), søknad om opptak til skoler og til forsikringsselskap ved tegning av forsikring og ved skader/uførhet.


I tillegg til det medisinskfaglige ansvaret for listepasientene har selvstendig næringsdrivende fastleger medansvar for driften av legekontoret. Hovedområdene her gjelder økonomi, driftav laboratoriet, personalansvar for de ansatte på legekontoret inkludert opplæring og kompetanseutvikling, kvalitetsarbeid og helse, miljø og sikkerhet. I en flerlegepraksis vil man som regel fordele disse oppgavene mellom seg og mange vil koordinere driften på regelmessige driftsmøter. Alt dette bør være nedfelt i internavtalen mellom fastlegene på kontoret. Du kan lese mer i Legeforeningens Veileder for næringsdrivende leger.

Fastlegen plikter å følge helsepersonelloven. Fra 2017 er det er det dessuten krav om at fastlegen er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering.