Null til fastlegene i revidert nasjonalbudsjett: en hån mot pasientene og legene!

Det kom ingen styrking av fastlegeordningen i revidert nasjonalbudsjett fra regjeringen Støre.

Arbeiderpartiet lovet å doble eller tredoble basistilskuddet i valgkampen. På valgkvelden sa Kjerkol at å berge fastlegeordningen var den aller viktigste oppgaven hun hadde. I dag kom det ingen økning.

Vi i styret er forbannet over regjeringens løftebrudd. Dette er en hån mot pasientene og legene!

styret

Vi hadde klare forventninger til at regjeringen ville øke basisfinansieringen – et helt nødvendig tiltak for å legge til rette for kortere lister. Først da vil vi klare å beholde eksisterende fastleger og rekruttere flere nye.

Alle innbyå sikres fastlege. Pasientene må få mer tid med legen sin, og legenes arbeidstid må reduseres.

Allmennlegene har strukket seg meget langt for å ta vare på pasientene. Vi har gjennomført 1 million flere konsultasjoner i 2021 enn i 2020. Likevel vil ikke regjeringen Støre bevilge de pengene som skal til for å gi pasientene en god primærhelsetjeneste. Det er klart at det får konsekvenser.

Regjeringen svikter både pasientene og legene. Ventetiden hos fastlegene vil gå opp og kontinuiteten svekkes. Pasientene risikerer dårligere helse, økt bruk av sykehus og legevakt, og i ytterste konsekvens økt dødelighet. En svekket fastlegetjeneste vil også gi økt sosial ulikhet i helse.

En stor andel av fastlegene opplever arbeidsbelastningen er uhåndterbar. Flere enn tidligere rapporterer at det går ut over egen helse og mange blir syke av jobben. Det er helseministerens ansvar å lage rammer som forhindrer dette.

Mange av oss klarer ikke lenger å overholde alle pliktene vi er pålagt, fordi arbeidsbelastningen er altfor høy. Det må regjeringen ta ansvar for. Når regjeringen ikke sørger for rammene, blir legen selv nødt til å sette grenser for å ivareta seg selv og sin evne til å hjelpe andre.

Det vil for mange være behov for tiltak som reduserer arbeidsbelastningen. Det vil måtte bety en reduksjon i tjenestetilbudet. Eksempler kan være å redusere listetaket, skrive lengre sykmeldinger (lengre enn 4 uker) for å redusere antall kontrolltimer for sykmelding, og nedprioritere deltakelse i møter med NAV.

Vi oppfordrer alle til å gå gjennom anbefalingene i tidligere utsendte medlemsbrev tid for egenomsorg.

Ved kritisk kapasitetsbrist i allmennlegetjenesten har Helsedirektoratet utformet  en veileder.

Dersom du ber kommunen om redusert listetak, oppfordrer vi deg til å sende kopi til postmottak@hod.dep.no.

Følg også med på Allmennlegeforeningens sider om fastlegekrisen: www.legeforeningen.no/det-haster/

Nå må Stortinget ta ansvar, og gjøre de nødvendige endringene i budsjettet, slik at alle innbyggere får oppfylt sin rett til fastlege.