Allmennlegeforeningen

Kurs

Grunnkurs D 9. - 13. mai 2022: Fullt

Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer.
Foreløpig kursprogram.
Obligatorisk grunnkurs i allmennmedisin.

Kurset er godkjent med 30 poeng som obligatorisk grunnkurs D til
videreutdanningen i allmennmedisin. Kurset er også søkt godkjent med 30 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen.

Mette Brekke

Deltakere på grunnkurs D må vente på endelig bekreftelse til påmeldingsfristen er utløpt, slik at det kan prioriteres riktig i henhold til opptaksreglene, dvs. dem som har kortest tid til å kunne søke om spesialistgodkjenning prioriteres.

Læringsmål: 
ALM020, ALM021, ALM041, ALM059, ALM077 og ALM083.

Mandag 9. mai kl. 09 – 17.15
Fra idé til forskbart spørsmål: Planleggingen er halve jobben!
Møteleder: Jørund Straand

09.00    Velkommen. Orientering om kurset ved Mette Brekke

09.15    Fra idé til prosjekt 1: Allmennmedisin som forskningsbasert fag. Grunnlaget for
de ulike forskningstradisjonene i medisinen ved Jørund Straand

10.00    Prosjektmøte 1: Bli kjent med hverandre i gruppa.
Idéutveksling om aktuelt prosjekt for videre gruppearbeid

11.15    Kritisk vurdering av publiserte forskningsresultater – hvordan vurdere om de er
gyldige for egen fastlegepraksis? ved Atle Klovning 

12.00    Lunsj 

13.00    Finn ut hva andre har gjort før – om problemformulering og litteratursøk ved Atle Klovning 

14.00    Prosjektmøte 2: Hvilket prosjekt skal vi satse på i vår gruppe?

15.30    Fra idé til prosjekt 2: Planlegging er halve jobben. Arbeidsplan (”protokoll”) for
prosjektet. Hva hører hjemme i en forskningsprotokoll?  ved Jørund Straand

16.15    Kaffepause

16.30    Prosjektklinikk: Allmennmedisinske forskere presenterer eget prosjekt «AFU-prosjekt»

16.30-16.45: Fredrik Brunsvig-Engemoen: Fastlegen og samtale om døden.

16.45-17.00: Cathrine Strøm Christiansen: Hvem forskriver hva til aknepasienter i Norge?

17.00-17.15: Ulrikke Aarseth: Papirløse migranters erfaringer med bruk av legevakt            

17.15    Slutt

Gruppeledere: Jørund Straand, Atle Klovning, Mette Brekke

Tirsdag 10 . mai kl.08.30 – 17.00
Forskningsmetoder, personlig utvikling og prosjektklinikk
Møteleder: Mette Brekke

08.30    Er diagnosen riktig? Forskning om diagnostiske tester/-kriterier. Introduksjon til
klinisk-epidemiologiske grunnbegreper  ved Morten Lindbæk 

09.30    Virker behandlingen? Om kliniske randomiserte kontrollerte studier i allmennpraksis ved Morten Lindbæk

10.30    Prosjektmøte 3

12.00    Lunsj

13.00    Forskning basert på spørreskjema – hvordan lage et godt spørreskjema? ved Mette Brekke

14.00    Fra lege til forsker ved Arne Fetveit

14.30    Om å stå i spagaten som forsker og fastlege ved Hans-Christian Myklestul

14.45    Kaffepause

15.00    Prosjektmøte 4

16.00    Prosjektklinikk: 3 allmennmedisinske forskere presenterer eget prosjekt  («AMFF-prosjekt») ved Ingunn Leeber, Kim Dysthe og Mina Dahl

17.00    Slutt

Gruppeledere: Morten Lindbæk, Mette Brekke, Arne Fetveit

Onsdag 11. mai kl. 08.30 – 12.00
Kvalitative forskningsmetoder
Møteleder. Mette Brekke

08.30    Kvalitative forskningsmetoder i allmennpraksis: Hva er kvalitative forskningsmetoder, og når er de aktuelle? Hva skal til for å sikre vitenskapelig kvalitet? ved Holgeir Skjeie

09.30    Kvalitativ forskning i allmennpraksis: Måter å samle inn kvalitative data (intervju, fokusgrupper, deltakende observasjon) ved Holgeir Skjeie

10.45    Prosjektmøte 5

12.00    Lunsj

Gruppeledere: Mette Brekke, Jørund Straand, Holgeir Skjeie

Torsdag 12. mai kl. 08.30 – 12.00
Lover og regler, styrkeberegning, PraksisNett
Møteleder: Jørund Straand

08.30 Hvor mange pasienter må inkluderes for å ende opp med gyldige resultater? Om utkommemål  og styrkeberegning ved Espen Saxhaug Kristoffersen

09.30. PraksisNett – en infrastruktur for klinisk forskning i allmennpraksis ved Espen Saxhaug Kristoffersen

10.45. Prosjektmøte 6

11.30    Lover, regler og tillatelser – hva må til før man kan starte et prosjekt? ved Guro Haugen Fossum

12.00    Lunsj

Gruppeledere: Jørund Straand, Espen Saxhaug Kristoffersen, Guro Haugen Fossum

Fredag 13. mai kl.08.30 – 15.00
09.30    Formidling av forskningsresultater – til kolleger og til publikum ved Jørund Straand

10.30    Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) ved Anja Brænd)

11.00    Prosjektmøte 7

12.00    Lunsj

13.00    Prosjektmøte 8: Minikongress:

Hver gruppe presenterer sitt prosjekt (15 minutter på hver).                                        

Presentasjonene er å regne som kursprøve

14.45    Avslutning

15.00    Slutt

Gruppeledere og sensorer: Jørund Straand, Mette Brekke og Bård Natvig

Grunnkurs D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer:
Oppgavetekst for langsgående gruppearbeid: prosjektmøtene

Forestill deg at du har fått et allmennpraktikerstipend på 6 måneder (som kan tas
ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) – og at du nå kan ta
fatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis .

Notér problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver det problemet du
kunne ønske deg å utforske nærmere.

Prosjektmøte 1
Et formål med dette første møtet er at deltakerne i gruppa skal bli bedre kjent med hverandre. Møtet starter derfor med en kort presentasjonsrunde der hver enkelt forteller kort om seg selv:

 • hvor og når er man utdannet
 • tidligere og nåværende stilling
 • forskningserfaring
 • faglige interesser

Deretter tar man en ny runde i gruppa der alle får ordet: denne gangen i forhold
til spørsmål som hver enkelt deltaker har tenkt ut i forkant: kan mitt spørsmål
eller min undring omformuleres til et forskningsspørsmål som gruppa kan arbeide
videre med gjennom kurset?

Prosjektmøte 2
(Det kan nå være lurt at gruppa nå velger en ordstyrer/gruppeleder som kan styre
diskusjonen og sørge for at alle slipper til)

Deltakerne i gruppa skal nå, etter tur, lese opp problemstillingen sin (stikkord kan
gjerne noteres på flip-over). Gruppa diskuterer hver enkelt problemstilling ut fra
om:

 • Er problemstillingen forståelig og entydig formulert?
 • Kan problemstillingen omformes til et forskbart spørsmål?
 • Hva slags type forskningsmetode ser gruppen for seg skal benyttes?
  • Litteraturstudie?
  • En deskriptiv (beskrivende) studie?
  • En analytisk eller en hypotesegenerende studie?
  • En eksperimentell (randomisert) studie?
 • Dessuten: Er allmennpraksis en (spesielt) god setting for å utforske denne problemstillingen?

Gruppedeltakerne har nå tid fram til neste dag på å tenke gjennom de ulike lanserte forslagene med sikte på at gruppa på prosjektmøte 3 (tirsdag formiddag) gjennom en avstemming skal fastsette hvilket forslag gruppa skal arbeide videre med på dette kurset.

Prosjektmøtene 3-6
Viktig at et medlem i gruppa tar på seg oppgaven som gruppens sekretær og tar ansvar for fortløpende å dokumentere arbeidet i gruppa. Bruk gjerne power-point eller tilsvarende til å dokumentere arbeidet fortløpende.

Om gruppa ikke allerede har bestemt seg for et prosjekt: prosjektmøte 3 starter ved at gruppa voterer over de ulike forslagene som ble lansert dagen i forveien (prosjektmøte 1-2).

Deretter starter arbeidet med å utarbeide en skisse til en prosjektbeskrivelse ("protokoll") for det prosjektet gruppa har valgt:

 • Arbeidstittel
 • Formål
 • Bakgrunn. Ut fra eget kjennskap og hva som finnes i litteraturen:
  • hva er kjent fra før? hva har andre gjort?
  • hva er ukjent/ubesvarte spørsmål?
 • Metodeprinsipp (design) for undersøkelsen (hvordan gå fram?)
 • Materiale (hva eller hvem skal undersøkes? Hvor? Hvordan? Hvor mange?
 • Hva slags variabler skal registreres? Hvor skal data hentes fra? Hvordan skal de registreres? Utkommemål for undersøkelsen?
 • Analysemetoder (bearbeiding og analyse av data)
 • Tidsplan
 • Etikk og personvern
 • Praktiske spørsmål (ressurser; økonomi, logistikk mv.)
 • Hvordan skal forskningsresultatene sammenskrives og formidles?


Så langt man rekker i løpet av kurset, og i takt med framdriften i plenum, fyller
man så inn under de ulike overskriftene.

Prosjektmøte 7 og 8
Prosjektmøte 7: Forberedelse av presentasjon om gruppens prosjektarbeid til:

Prosjektmøte 8 («minikongress») der hver gruppe har 15 minutter til rådighet (veiledning: ca. 10 minutter til presentasjon og 5 minutter til diskusjon) for prosjektpresentasjon i plenum. Presentasjonen fra gruppene dette siste prosjektmøtet er å regne som grunnkursets obligatoriske kursprøve.