Klinisk emnekurs i bærekraft på legekontoret 24. - 26. april 2024

Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i allmennmedisin til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst)
Godkjenningen forutsetter at deltaker på forhånd gjennomfører nettbasert forkurs NOKLUS med hjemmeoppgave og fremlagt rapport.

Kurset er forhåndsgodkjent i refusjonsordningen til Fond for Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for inntil to dagers praksiskompensasjon (Legeforeningens sats) og dekning av kursavgiften.

Kursavgift: kr 6 100,-.

Kurskomite: Stefán Hjörleifsson, Linn Okkenhaug Getz og Peder Halvorsen 

Kurset oppfyller følgende læringsmål: ALM018 Over- og underdiagnostikk, samt over- og underbehandling, ALM037 Tolerere og håndtere usikkerhet i diagnostikk og behandling, ALM038 Aksept for usikkerhet hos pasienter og pårørende, ALM059 Diagnostiske tester i uselektert populasjon - indikasjon, kontraindikasjon og nytte, ALM 076 Prioritere og gjøre avveiinger ved mer enn én sykdom hos pasienten.

Kurset er forhåndsgodkjent i refusjonsordningen til Fond for Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for inntil to dagers praksiskompensasjon (Legeforeningens sats) og dekning av kursavgiften. Du finner mer informasjon om ordningen og hvordan du søker her.

Mange prøver

Alle snakker om bærekraft. Norsk forening for allmennmedisin tar saken på alvor og har opprettet prosjektet «Bærekraft på legekontoret». Hensikten er å motvirke medisinsk overaktivitet og ikke-bærekraftig bruk av vår felles, offentlige helsetjeneste. Fastlegeordningen er en hjørnestein i helsetjenesten, og dette emnekurset er en del av NFAs satsing på bærekraft. Gjennom korte foredrag og praktisk erfaringsutveksling vil deltakerne få anledning til å fordype seg i utvalgte bærekraft-utfordringer i klinisk allmennpraksis og det blir god tid til å diskutere tiltak for kvalitetsforbedringer i egen praksis. Temaene inkluderer nøktern og velfundert bruk av laboratorieprøver, forsvarlig håndtering av multimorbiditet i en verden av multiple retningslinjer og voksende krav til dokumentasjon, samt tiltak for å redusere klimautslipp fra primærhelsetjenesten.

Tre kurstimer gjennomføres som forberedelser til kurset som første ledd i evaluering av egen praksis. Forberedelsene inkluderer rapportering (audit) som vil bli brukt som grunnlag for å sammenlikne seg med de andre kursdeltakerne og diskutere egen praksis i lys av undervisningen på kurset, samt planlegge lokale tiltak for kvalitetsforbedring. Se under.

Kursforberedelser (tre kurstimer)
Felles gjennomføring av det digitale kurset «Bærekraft på legekontoret» fra Noklus.
Kurset gjennomføres samlet av så mange som mulig av dem som arbeider på legekontoret. Det settes av til sammen 45 minutter for å gjennomføre kurset, inkludert 15 minutter til å diskutere lokale tiltak for bærekraftig ressursbruk som legekontoret vurderer å iverksette etter å ha gjennomført kurset. Til slutt lages en skriftlig handlingsplan/refleksjonsnotat på ½-1 side.

Audit om laboratorieprøver. Fylle ut skjema med forhåndsdefinerte spørsmål for hver gang man har gjennomført laboratorieprøver fem praksisdager på rad. I tillegg utdypende beskrivelse i fritekst av to konsultasjoner der det ble tatt laboratorieprøver.

Kasuistikk om multimorbiditet og behandlingsbyrde. Fylle ut skjema med opplysninger om en kasuistikk som handler om en pasient med multimorbiditet og stor behandlingsbyrde.

Innlevering. Handlingsplan/refleksjonsnotat etter gjennomført elektronisk kurs fra Noklus og audit om bruk av laboratorieprøver sendes til varuka@legeforeningen.no senest fredag 17. april. Kasuistikken om multimorbiditet og behandlingsbyrde leveres til kurskomitéen ved kursstart 24. april. Kasuistikken skal være anonymisert (uten legens/pasientens navn eller andre personopplysninger) og leveres som utskrift i to eksemplarer.

Onsdag 24. april 2024


08.30 - 09.15 NFA satser på bærekraft
ved Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin og Stefán Hjörleifsson, fastlege og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

09.30 - 10.15 (Ir)rasjonell bruk av laboratorieprøver
ved Steinar Hunskår, professor emeritus ved Universitetet i Bergen

10.30 - 11.15 (Ir)rasjonell bruk av laboratorieprøver
ved Steinar Hunskår

11.30 - 12.00 Hvilke tiltak kan vi gjøre i egen praksis for å unngå overforbruk av laboratorieprøver?
Gruppearbeid basert på audit fra kursforberedelsene ved Peder Halvorsen, fastlege og professor ved Universietet i Tromsø

 

Torsdag 25. april 2024


08.45 - 09.15 Hvis FNs bærekraftmål er spørsmålet, er norsk allmennmedisin et godt svar
ved Stefán Hjörleifsson

09.30 - 10.00 Helsetjenesten og klimaendringene
ved Yngve Kiserud, fastlege

10.15 - 11.00 Helsetjenesten og klimaendringene
ved Yngve Kiserud

11.15 - 11.45 «Her på legekontoret tenker vi at …»
Gruppearbeid om lokale tiltak for økt bærekraft basert på kursforberedelsene ved Stefán Hjörleifsson

 

Fredag 26. april 2024


08.45 - 09.00 Hvordan unngår vi for stor behandlingsbyrde ved multimorbiditet?
Gruppearbeid basert på kasuistikker fra kursforberedelsene ved Peder Halvorsen

09.15 - 10.00 Navigering mellom retningslinjene
ved Trygve Skonnord, fastlege og førsteamanuensis Universitetet i Oslo

10.15 - 11.00 Bærekraftig journalføring og erklæringsspråk
ved Njål Meland, fastlege og universitetslektor ved NTNU

11.15 - 12.00 Forsvarlig helsehjelp når pasienten har 4,7 kroniske sykdommer
ved Aaase Aamland, fylkeslege, Statsforvalteren i Agder

12.00 - 13.15 Lunsj
 

13.15 - 14.00 Veien videre mot bærekraftmålene
ved Linn Okkenhaug Getz, professor ved NTNU