Rapport utvikling og modernisering av avtalespesialistordningen

15. februar var frist for levering av prosjektrapporten Utvikling og modernisering av avtalespesialist ordningen fra RHFene til Helse og omsorgsdepartementet.

Rapporten slår tydelig fast at avtalespesialister er en viktig del av den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten, og har kvaliteter som samfunnet ønsker å ta vare på og videreutvikle.

Prosjektarbeidet ble omtalt i forrige nummer av Legekunsten og følges opp i kommende nummer. Leder i PSL har sammen med representant fra Psykologforeningen vært eksterne deltakere i prosjektgruppen som ellers var sammensatt av flere representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene, samt representanter fra konserntillitsvalgte både fra Legeforeningen og Psykologforeningen, samt en brukerrepresentant. Prosjektgruppen har levert en omforent rapport som peker på en rekke viktige utfordringer og utviklingsområder for avtalespesialistordningen.

Rapport utvikling og modernisering av avtalespesialistordningen.pdf