Høring - Endringer i faget kroppsøving

06. februar 2012

Utdanningsdirektoratet

Deres ref.:                                           Vår ref.: 11/5591                                  Dato: 15.2. 2012

 

Høring – Endringer i faget kroppsøving

Høringsdokumentet har vært sendt til relevante foreningsledd i Legeforeningen, og høringssvaret er behandlet av Legeforeningens sentralstyre.

Høringsdokumentet fra Utdanningsdirektoratet er omfattende og belyser alle sidene ved kroppsøvingsfaget på en god måte. Legeforeningen støtter mange av endringene i dokumentet. Først noen generelle betraktninger om fysisk aktivitet og kroppsøvingsfagets betydning for god helse hos barn og unge.

Fysisk aktivitet og folkehelse

Grunnlaget for en aktiv livsstil legges i barneårene. I et folkehelseperspektiv er det derfor urovekkende at undersøkelser tyder på at norske barn og unge er langt mindre fysisk aktive enn før. Fysisk inaktivitet er en hovedårsak til en lang rekke sykdommer, som hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes og enkelte kreftformer. En passiv livsstil øker også faren for å utvikle overvekt og fedme, som igjen fører til sykdom og helseplager. Ifølge Folkehelseinstituttet er én av fem åtteåringer i dag overvektige eller har fedme. Legeforeningen ser svært bekymringsfullt på denne utviklingen, og mener kroppsøvingsfaget er i en særstilling fordi et viktig mål i faget er å oppmuntre til en aktiv livsstil blant barn og unge.

Skolen kan motvirke sosiale helseforskjeller – en times fysisk aktivitet hver dag

Den norske befolkningens helse er god, men gjennomsnittstallene skjuler store sosiale helseforskjeller. Det er godt dokumentert[i] at utdanningsnivå, yrke og inntekt i stor grad bestemmer helsetilstanden til individer og populasjoner. Dette er forskjeller som er sosialt skapt, urettferdige, men også mulig å gjøre noe med. Legeforeningen mener at økt satsing på forebyggende helsearbeid rettet mot barn og unge i skolen, er blant de viktigste tiltakene for å forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. Da når vi alle barna. Én times fysisk aktivitet i skolen hver dag har siden 2001 vært et helsepolitisk mål for Legeforeningen. Tiltaket er viktig med tanke på utvikling i inaktivitet og overvekt i befolkningen, og fordi fysisk aktivitet i skolen når alle elever uansett sosial bakgrunn. Forskning viser også at fysisk aktivitet i skoletiden ikke kun bidrar til å forebygge sykdom, men også fremmer læring ved at det virker positivt på hukommelsen, gir økt konsentrasjon, og bidrar til god sosial kompetanse og et inkluderende læringsmiljø.

Innspill til endringer i kroppsøvingsfaget i grunnskolen og videregående opplæring

Forslag til revidert formål

Legeforeningen mener det er svært viktig at kroppsøvingsfaget gjør elever bevisste på psykiske, fysiske og sosiale faktorer som kan påvirke lysten til å være fysiske aktiv, og støtter forslaget om at dette formuleres tydeligere i formålet og i kompetansemålene. Videre mener Legeforeningen det er viktig at målet for fysisk aktivitet må være god helse og aktivitet i seg selv, ikke vektreduksjon og et slankt kroppsideal. Legeforeningen støtter arbeidsgruppens vurderinger om at kroppsøvingsfaget også bør ha som formål å fremme positive kroppsbilder og kritiske holdninger til usunne kroppsidealer. Samfunnsutviklingen gir en økende forekomst av forvrengte og usunne kroppsforestillinger, og vi må vokte oss for å påføre barn og unge usunne holdninger til trening og mat. Det er svært viktig at kroppsøvingsfaget er en trygg arena som fremmer gode kroppsopplevelser. I den forbindelse mener Legeforeningen at kroppsøvingsfaget også i større grad må innebefatte undervisning om skadevirkninger av doping. Bruk av dopingmidler er svært helseskadelig, og i hovedsak motivert ut fra ønske om en penere kropp.   

  1. Elevens forutsetninger

Legeforeningen er opptatt av at faget kroppsøving også skal inspirere barn og unge til å være fysisk aktive utenom skoletiden. Alle elever må få mulighet til å få positive opplevelse i faget, både ved å oppleve mestring og kunne oppnå god karakter.

Legeforeningen støtter vurderingen om at forutsetninger ikke bør være en del av grunnlaget for vurdering, men at kompetansemålene får en innretning hvor elevens forutsetninger inngår i disse målene. Legeforeningen mener i likhet med Utdanningsdirektoratet og arbeidsgruppen at dette også ivaretas gjennom at innsats forskriftsfestes som en del av vurderingsgrunnlaget.

  1. Innsats forskriftsfestes

Legeforeningen mener kroppsøvingsfaget til nå har hatt et for stort fokus på ferdigheter og støtter fullt at karakteren også skal uttrykke elevens innsats i faget. Legeforeningen mener dette er en svært viktig forutsetning for å gjøre kroppsøvingsfaget mer lystbetont, spesielt for elever med dårligere forutsetninger og kompetanse. Legeforeningen støtter også direktoratets vurdering om at dersom innsats forskriftsfestes, vil faget på en bedre måte imøtekomme barn og ungdom med kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser som påvirker fysisk yteevne. Legeforeningen tror kroppsøvingsfagets ensidig fokus på ferdigheter har bidratt til å skremme elever bort fra faget, og at ferdighetskravene i kroppsøvingsfaget har bidratt til å forsterke sosiale helseforskjeller, ettersom det trolig er de som er aktive på fritiden som takler ferdighetspresset best.

Legeforeningen er også kjent med at elever ikke får vitnemål fra videregående opplæring på grunn av manglende deltakelse i kroppsøvingsfaget. Legeforeningen håper, og tror, at å inkludere innsats som en del av grunnlaget for vurdering vil bidra til at flere motiveres til å delta, og håper dette kan bidra til å redusere frafall fra videregående opplæring som forårsakes av manglende vurdering i kroppsøvingsfaget.

Videre mener Legeforeningen det er svært uheldig at det har utviklet seg en praksis der lærere bruker fysiske tester for å fastsette standpunktkarakterer. Legeforeningen mener fysiske tester er en uegnet metode for å vurdere elevens kompetanse i faget, og at slike tester bidrar til å svekke elevers opplevelse av mestring, og dermed mister motivasjon og inspirasjon til å delta i faget og å være fysisk aktive utenom skoletiden.  Legeforeningen frykter at negative opplevelser i kroppsøvingsfaget også manifesterer seg i en inaktiv livsstil som voksen. At enkelte lærere likevel velger å fastsette karakterer basert på slike resultater er uholdbart og må motarbeides. Legeforeningen støtter Norges idrettsforbund, Nasjonalforeningen for folkehelse, Fysioterapiforbundet og Kreftforeningens innspill om at denne praksisen kan endres ved at det stilles strengere kompetansekrav til kroppsøvingslærere. Legeforeningen støtter også forslaget om at det bør utarbeides metodiske veiledere som et hjelpemiddel for kroppsøvingslærere.  

  1. Fritak

Legeforeningen støtter forslaget til endringer for fritak, og mener det er viktig at det jobbes med å tilrettelegge for at alle elever kan delta i kroppsøvingsfaget, i stedet for at det innvilges fritak. Vi ønsker i den sammenheng å påpeke at garderobesituasjonen er en svært viktig prediktor for både trivsel og mestring i kroppsøvingsfaget. Mobbing og utfrysing kan gjøres relativt uforstyrret i garderoben, og i mange tilfeller foregår det også filming som kan legges ut på internett. Dette må det jobbes aktivt med, og Legeforeningen mener det bør kreves/være at en voksenperson er til stede i skiftesituasjonen. Legeforeningen er overbevist om at dette vil bedre deltakelse og mestring i kroppsøvingsfaget, og vi vet at dette ofte er den egentlige grunnen for at elever ønsker attester for fritak fra faget. Videre er Legeforeningen også tilfreds med at det ikke legges opp til ytterligere krav om legeerklæring. Skolevesenet har i dag i alt for stor grad ”satt bort” vurderingen av elevers evner og ferdigheter ved å kreve legeerklæring.  

  1. Privatisteksamen

Legeforeningen støtter arbeidsgruppens bekymring over at tallet på oppmeldte til privatisteksamen i kroppsøving er økende, og mener at Utdanningsdirektoratet må jobbe aktivt for å rydde opp i uklarheter rundt regelverket. Legeforeningen mener det er svært uheldig at elever velger privatisteksamen og en teoretisk prøve, framfor å delta i kroppsøvingsfaget på ordinær måte, og støtter forslaget om en ny vurderingsform i form av praktisk-muntlig prøve.

  

Den norske legeforenings sentralstyre e.f.

Med hilsen 
Geir Riise generalsekretær                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Jorunn Fryjordet 
avdelingsdirektør

 

Saksbehandlere: Sara Underland Mjelva/Gorm Hoel

 

                                                                                             

 

 [i] St.meld.nr. 20 (2006-2007). Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva |