Innspill vedrørende implementering av helseinformasjonssikkerhetsforskriften

06. februar 2012

Høringsfrist 16.01.2012

Fristen er utløpt

Legeforeningen bør sende et brev til departementet der vi peker på de vesentligste utfordringene ved helseinformasjonsforskriften for legene. Vi ber på denne bakgrunn om kommentarer til forskriften, spesielt på forhold som måtte være til hinder for iverksettelse av forskriften fra juli neste år.

Saksbehandler

Aadel Heilemann |