Høring - Forslag til endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS og Tuberkuloseregisterforskriften)

06. februar 2012

Høringsfrist 21.01.2012

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer medfører at listen over sykdomsgrupper som er meldings- og varslingspliktige foreslås flyttet fra forskriftens merknader til vedlegg. Det foreslås også å føye til sykdommer til sykdomslistene (se departementets høringsbrev for utfyllende informasjon), samt å utvide listen over registre som det av kvalitetskontrollhensyn kan samkjøres mot. Til slutt ønsker departementet å tydeliggjøre i merknadene at hiv-infeksjon også er en disponerende faktor for tuberkulose.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt |