Høring - Utkast til retningslinjer for diagnostisering og oppfølging av personer med kols

06. februar 2012

Høringsfrist 22.11.2011

Fristen er utløpt

Som et ledd i oppfølgingen av Helse- og omsorgsdepartementets dokument Nasjonal strategi for kols 2007-2011 har Helsedirektoratet fått i oppdrag å utarbeide nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og oppfølging av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom(kols).

Helsedirektoratet er interessert i tilbakemeldinger vedrørende det faglige innholdet, prioritering av områdene som er omtalt, innspill om eventuelle områder som er utelatt eller burde vært mer inngående omhandlet, og i kritikk generelt med hensyn til lesbarhet, anvendelighet og lignende. De ønsker særlig innspill på følgende:

- Om anbefalingene er tydelig nok formulert og prioritert, og om de er gjennomførbare. Spesielt er de interessert i tilbakemeldinger om organisering og bemanning av rehabiliteringstiltak i kommunene.
- Synspunkter på utdanningsinstitusjonenes mulighet til å ivareta det kompetansebehovet som er skissert for ulike grupper.

- De vil gjerne ha forslag til implementeringstiltak, og utfordrer høringsinstansene til å bidra i implementeringsarbeidet.

                                                     

 

Saksbehandler

Tor Carlsen |